Till sidans huvudinnehåll
144/202 (visa lista)

Effektoptimering Eskilstuna - projekt för en hållbar energiomställning och tillväxt

Mälardalen är en av de stora tillväxtregionerna, många vill bo och etablera företag här. I takt med att Eskilstuna växer ser vi en ökad elanvändning vilket kan leda till brist på överföringskapacitet. Hösten 2020 startades ett projekt som tillsammans med våra företag ska hitta lösningar på hur vi kan använda el på ett hållbart sätt för att möjliggöra nya etableringar och möta ett ökat behov av el.

För ett energi- och resurseffektivt samhälle behövs samverkan mellan energiproduktion, energidistribution och energianvändare. Projektet Effektoptimering Eskilstuna arbetar med att föra samman aktörerna för att skapa miljönytta.

Tillsammans med befintliga och nya företag vill vi skapa förutsättningar för en grön omställning och tillväxt i Eskilstuna. Vi tittar därför på vad vi kan göra lokalt, här och nu, för att kapa effekttopparna i elnätet.

För att lösa problemen med begränsad överföringskapacitet är efterfrågeflexibilitet, där energianvändare anpassar sin elanvändning efter hur belastningen på elnätet ser ut, en lösning. Ett annat sätt att frigöra kapacitet är att sluta avtal med energianvändare som har egen reservkraft att starta upp den de timmar under året då elnätet är hårt belastat.

Effektoptimering Eskilstuna leds av Linda Werther Öhling och är ett delprojekt i verksamheten Energy Evolution Center som i sin tur byggts upp i ett samarbetsprojekt mellan Eskilstuna Kommun och Energimyndigheten. I projektet samverkar Eskilstuna kommun med Eskilstuna Energi och Miljö, SEVAB Strängnäs Energi, Mälardalens Högskola och Eskilstuna Logistik och Etablering.


Bakgrundsfakta om Effektoptimering Eskilstuna

  • Syftet med projekt Effektoptimering Eskilstuna är att möjliggöra nya etableringar och möta ett ökat behov av el inom ramen för tillgängligt effektutrymme.  
  • Projektet utreder hur omfattande problemet med effektbrist kan bli i Eskilstuna kommun. Därefter tas en handlingsplan fram som ska bestå av konkreta förslag för att prova efterfrågeflexibilitet och andra relevanta lösningar.
  • Projektet ska skapa förutsättningar för energianvändare att agera hållbart genom att de anpassar sin energianvändning.