Till sidans huvudinnehåll
Kanna med vatten som hälls i glas

VA-kollektivet och vattentjänsterna

Vad innebär det egentligen att ingå i VA-kollektivet? Får man tjäna pengar på vattnet? Och hur mycket dricksvatten har man rätt att få? De frågorna besvarar vi här.

VA-kollektivet

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige får varken gå med vinst eller förlust utan ska alltid ha ett nollresultat. VA-verksamheten är en monopol verksamhet som styrs av självkostnadsprincipen, vilket betyder att den helt finansieras av anslutna kunder genom VA-taxan. Som boende i Eskilstuna kommun och ansluten till kommunalt vatten och avlopp är man en del av vårt VA-kollektiv. Det betyder att man tillsammans med andra anslutna gemensamt äger de allmänna VA-anläggningarna. Vårt uppdrag som VA-huvudman är att på ett ansvarfullt sätt förvalta VA-kollektivets pengar. VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige och sätter ramarna för hela VA-verksamheten.

VA-huvudmannens leveranstjänster

Bestämmelser om vad vi, som VA-huvudman, ska leverera när det gäller dricksvatten finns i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), också kallad Vattentjänstlagen, och Allmänna bestämmelser för användning av Eskilstuna kommuns allmänna avloppsanläggning (ABVA). Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och ägare av fastighet inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

I ABVA hittar man t ex detta om dricksvattnets kvalitet, tryck och mängd:
Huvudmannen (Eskilstuna Energi och Miljö) har bara skyldighet att leverera vatten för hushållsändamål till anslutna fastigheter inom verksamhetsområdet. Vattnet ska vara av dricksvattenkvalitet enligt livsmedelsverkets föreskrifter. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck alltid upprätthålls eller att viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.

Och även detta när det gäller leverans av dricksvatten:
Huvudmannen har rätt att begränsa eller stänga av vattenleveranserna för att förebygga skada samt vid reparationer, tillsyn och liknande omständigheter. Vid planlagt leveransavbrott informerar huvudmannen fastighetsägarna om detta på lämpligt sätt, t.ex. genom skriftligt meddelande. Vid en mer omfattande akut avstängning kan information ges t.ex. genom lokalradion eller via huvudmannens hemsida.

Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägaren skyldig att minska sin vattenförbrukning efter de anvisningar som huvudmannen lämnar.