karta över näshulta österby.

Klicka på bilden för att förstora.

Näshulta Österby

Bostadsområdet i Näshulta Österby är ett prioriterat område enligt VA-planen för utbyggnad till kommunalt vatten och avlopp i Eskilstuna. Planeras att vara klart 2021.

Svar på de vanligaste frågorna om kommunalt VA - klicka här

Presentationen från informationsmötet den 13 april 2019 finns här (pdf)

Vad händer nu?

Vecka 41 och framåt
Nu går vi in i sluttampen för färdigställande av utbyggnaden. Det innebär några intensiva månader då vi schaktar sista sträckorna och utför återställningsarbeten av vägar och grönområden. Vi kommer att gå ut med information brevledes till samtliga fastighetsägare gällande anslutningsprocessen någon gång innan årsskiftet. 

Information från vår entreprenör Tranab
Här kan du se var schaktning pågår, eventuella trafikstörningar och annan aktuell information (pdf).

Viktig information om anslutning av vatten och avlopp
De flesta fastigheter har nu fått sina anslutningspunkter för vatten och avlopp utbyggda. Observera att det inte är tillåtet att ansluta ännu på våra ledningar. Påkoppling får ske först när alla ledningar i området är utbyggda, förbindelsepunkt har förmedlats, anslutningsavgiften är betald och vattenmätare finns på plats i fastigheten. Arbetet planeras vara klart i hela området runt årsskiftet 2021/22.

Gällande anslutning av fiber

Är du intresserad av en fiberanslutning men ännu inte anmält eller skrivit något avtal för det hittar du mer detaljerad information och gör din beställning här.

Har du beställt fiberanslutning och vill lägga ner fiberkablar i samband med din VA schaktning finns kabel att hämta, kontakta tomas.pargelius@telia.com och ange längd du behöver från förbindelsepunkt in till din fastighet. Tänk på att ta till några meter extra för inkoppling i huset. Behöver du hjälp med att mäta, kontakta vår Patrik Riméus på Stadsnät (patrik.rimeus@esem.se). 

Miljökontoret informerar

När det är dags att ansluta er fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet kommer användningen av er enskilda avlopps­anläggning att upphöra. Miljökontorets bedömning är, som vi meddelat er tidigare, att anslutning till kommunens nät ska vara gjord senast tre månader efter det att det nya VA-nätet tagits i bruk.

Om ni inte anslutit era avloppsledningar till kommunens avloppsnät efter tre månade tar miljökontoret kontakt med er för att höra hur det går med anslutningen och vilken tidsplan ni har för anslutningen. Bedömer vi den planen rimlig är allt bra men om inget har hänt och ni inte har någon plan kan tillsynen resultera i ett förbud förenat med ett vite mot att använda er avloppsanläggning.

Miljökontoret kommer även att debitera berörda fastighetsägare en handläggningsavgift för den tid som läggs ner på dessa eventuella ärenden. För att undvika onödiga kostnader för handläggning och vite rekommenderar vi er alltså att snarast påbörja ledningsarbetet på er sida av förbindelsepunkten.

Tankar och slamavskiljare ska sluttömmas och ni ska se till att få ett intyg om att detta är gjort. Efter tömning kan de i stället användas för att spara regnvatten i. Annars ska tank och slamavskiljare tas bort alternativt fyllas med grus/sten så att de inte rasar in.

Vid frågor om beslut om förbud gällande enskild avloppsanläggning kontaktas någon av avlopps­handläggarna på miljökontoret.

Tel vxl 016-710 10 00 Mejl miljokontoret@eskilstuna.se

Frisprängning

På vissa fastigheter kan vi behöva frispränga. Det innebär att vi spränger bort eventuellt berg som ligger i vägen för din ledningsdragning fram till förbindelsepunkten. I de fall det kan bli aktuellt frispränger vi ca 2 meter in på fastigheten.

OBS! att vi endast frispränger vid området för anslutning. Vi gör så för att säkerställa att inte våra ledningar blir skadade när arbetet påbörjas inne på din fastighet. Detta schakt grävs därefter igen.

Angående ledningsnät för dagvatten

Ledningsnät för bortledning av dagvatten (regn- och smältvatten) kommer att byggas där det finns behov utefter Myrstigen. Dessa fastigheter omfattas av dagvatten gata men inte dagvatten fastighet i VA-taxan. 
För att ta reda på den beräknade anslutningsavgiften, vänligen kontakta kundservice.

Byggnation

När byggnationen (grävarbete och ledningsdragning fram till förbindelsepunkt) är klar, startar anslutningsprocessen. Tranab drar fram vatten och avloppsledningar ca 0,5 meter utanför varje fastighetsgräns (den så kallade förbindelsepunkten). Finåterställning av vägar och grönområden görs när marken har stabiliserat sig.

Tidplan Näshulta Österby
 

Detaljplan för området

Plankontoret arbetar med frågan. För frågor gällande detaljplan, kontakta plankontoret.

Eskilstuna VA-plan

Bakgrunden till varför allmänt VA byggs ut i området finns i Eskilstuna kommuns VA-plan som du kan läsa här (pdf). Plan för dricksvatten och avlopp för Eskilstuna kommun (VA-planen) antogs i kommunfullmäktige den 30 maj 2017.

rött hus vid vattnet.

Så här ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

Ikon för kundservice

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.