karta över näshulta österby.

Klicka på bilden för att förstora.

Näshulta Österby

Bostadsområdet i Näshulta Österby är ett prioriterat område enligt VA-planen för utbyggnad till kommunalt vatten och avlopp i Eskilstuna. Planeras att vara klart våren 2021.

Här kan du ta del av presentationen från informationsmötet från april 2017, klicka här.

Svar på de vanligaste frågorna om kommunalt VA - klicka här

Presentationen från informationsmötet den 13 april 2019 finns här


Information om projektet

2019-02-04: 
Skogsavverkningen som påbörjades i slutet av 2018 är avslutad men viss avverkning kan ytterligare ske i samband med ledningsförläggning.

Vecka 44 skickades ett brev tillsammans med servisanmälan och samråd om förbindelsepunktens placering. Servisanmälan ska vara inskickad till oss senast den 10 december, likaså eventuella synpunkter om förbindelsepunktens föreslagna placering. Då vi fortfarande saknar några servisanmälningar har det skickats ut en påminnelse till berörda.

Under Näshulta Österbys samfällighets årsmöte den 13 april kommer vi från Eskilstuna Energi och Miljö att informera mer om projektet.

Ledningsnät för bortledning av dagvatten (regn- och smältvatten) kommer att byggas där det finns behov utefter Myrstigen men inga fastigheter kommer att anslutas.

Vi har för avsikt att ansluta alla fastigheter med självfall. Vilket innebär att avloppet rinner med självfall från fastigheten och ut till EEMs ledningar. Lokala tomtavvikelser kan förekomma där det kan behöva pumpas från fastigheten till exempel om fastigheten har en avloppsanläggning på sin fastighet som visar sig ligga djupare än EEMs ledningar. Vilken innebär att självfall ej är möjligt. 

Förstudien avslutad

Förstudien som genomfördes under hösten 2017 är nu klar.  I förstudien presenteras förslag på systemlösningar för ledningsnätet. EEMs styrelse beslutade den 15 juni 2018 att godkänna investeringen för utbyggnaden av VA i Näshulta Österby. Beslutet hittar du här. Nu påbörjas detaljprojektering av alla ledningssträckor. Även en pumpstation skall projekteras. 

Planeringsfasen

I planeringsfasen sker bland annat kontakt med länsstyrelsen och lantmäteriet, genomgång av markägarfrågor, detaljprojektering av ledningsnätet och dialog med fastighetsägare angående placering av förbindelsepunkt till varje fastighet samt framtagande av upphandlingsunderlag.

Byggnation

När allt är färdigplanerat upphandlas en entreprenör, som ska utföra byggnationen. Den preliminära tidsplanen för byggnationen är ca 2 år. När byggnationen (grävarbete och ledningsdragning fram till förbindelsepunkt) är klar, startar anslutningsprocessen. EEMs underentreprenör drar fram vatten och avloppsledningar ca 0,5 meter utanför varje fastighetsgräns (den s k förbindelsepunkten).

Tidsplan 

Tidplanen kommer att detaljeras och eventuellt justeras under planeringsfasen.

Detaljplan för området

Plankontoret arbetar med frågan. För frågor gällande detaljplan, kontakta plankontoret.

De olika faserna i projektet illustreras nedan.

Tidplan Näshulta Österby

Eskilstuna VA-plan

Bakgrunden till varför allmänt VA byggs ut i området finns i Eskilstuna kommuns VA-plan. Plan för dricksvatten och avlopp för Eskilstuna kommun (VA-planen) antogs i kommunfullmäktige den 30 maj 2017. Här hittar du den.

rött hus vid vattnet.

Så här ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

""

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp och Laboratoriets prislista.

""

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.