karta över näshulta österby.

Klicka på bilden för att förstora.

Näshulta Österby

Bostadsområdet i Näshulta Österby är ett prioriterat område enligt VA-planen för utbyggnad till kommunalt vatten och avlopp i Eskilstuna. Planeras att vara klart våren 2021.

Här kan du ta del av presentationen från informationsmötet från april 2017, klicka här.

Svar på de vanligaste frågorna om kommunalt VA - klicka här


Information om projektet

2018-11-08: 
Under v. 46 påbörjas skogsröjning för att förbereda inför kommande utbyggnad.

Vecka 44 skickades ett brev tillsammans med servisanmälan och samråd om förbindelsepunktens placering. Servisanmälan ska vara inskickad till oss senast den 10 december, likaså eventuella synpunkter om förbindelsepunktens föreslagna placering.

 

Förstudien avslutad

Förstudien som genomfördes under hösten 2017 är nu klar.  I förstudien presenteras förslag på systemlösningar för ledningsnätet. EEMs styrelse beslutade den 15 juni 2018 att godkänna investeringen för utbyggnaden av VA i Näshulta Österby. Beslutet hittar du här. Nu påbörjas detaljprojektering av alla ledningssträckor. Även en pumpstation skall projekteras. 

Planeringsfasen

I planeringsfasen sker bland annat kontakt med länsstyrelsen och lantmäteriet, genomgång av markägarfrågor, detaljprojektering av ledningsnätet och dialog med fastighetsägare angående placering av förbindelsepunkt till varje fastighet samt framtagande av upphandlingsunderlag.

Byggnation

När allt är färdigplanerat upphandlas en entreprenör, som ska utföra byggnationen. Den preliminära tidsplanen för byggnationen är ca 2 år. När byggnationen (grävarbete och ledningsdragning fram till förbindelsepunkt) är klar, startar anslutningsprocessen. EEMs underentreprenör drar fram vatten och avloppsledningar ca 0,5 meter utanför varje fastighetsgräns (den s k förbindelsepunkten).

Tidsplan 

Tidplanen kommer att detaljeras och eventuellt justeras under planeringsfasen.

Detaljplan för området

Plankontoret arbetar med frågan. För frågor gällande detaljplan, kontakta plankontoret.

De olika faserna i projektet illustreras nedan.

Tidplan Näshulta Österby

Eskilstuna VA-plan

Bakgrunden till varför allmänt VA byggs ut i området finns i Eskilstuna kommuns VA-plan. Plan för dricksvatten och avlopp för Eskilstuna kommun (VA-planen) antogs i kommunfullmäktige den 30 maj 2017. Här hittar du den.

 

Sidan uppdaterades 4 december 2018.

rött hus vid vattnet.

Så här ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

""

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp och Laboratoriets prislista.

""

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.