Karta över Grundby Kullersta strand.

Klicka på bilden för att förstora. 

Grundby-Kullersta sand

Grundby Kullersta sand är ett prioriterat område för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp enligt VA-planen i Eskilstuna. Nu finns det en antagen detaljplan för området, vilket gör det möjligt för oss att gå vidare med vatten- och avloppsutbyggnaden i området.

Detta händer i närtid

Vecka 8 skickas brev "Samråd om förbindelsepunkt" ut. Eventuella synpunkter om föreslagen förbindelsepunkt för vatten och avlopp ska vara oss skriftligt tillhanda senast den 8 mars 2021, vilket också går bra att mejla in till linda.wastelius@esem.se.

Förbindelsepunkt är den punkt där det kommunala ledningsnätets ledningar ansluter till den privata fastighetens ledningar.

Under vecka 8 -10 kommer geoteknisk undersökning utföras i området.

Vi fortsätter nu detaljprojektering av vatten- och avloppsledningar i området. Berörda markägare och samfälligheter kommer att bli kontaktade och avtal kommer att upprättas.

Du som fastighetsägare eller arrendator kommer att bli kontaktad för samråd om förbindelsepunkt (anslutningspunkt för vatten och avlopp). Vi utgår ifrån den tidigare informationen vi fått in i de formulär som skickades ut i början av året. Eventuell samförläggning med el och stadsnät (fiber) utreds under planeringsfasen.

Under planeringsfasen tas upphandlingsunderlag fram och vi ser över tidplanen för projektet.

Det kommer bli en tidsperiod när detaljplanen medger byggrätt men det fortfarande saknas ett kommunalt VA-system att ansluta till. För att få bygglov måste det finnas ett godkänt avlopp på fastigheten. Kontakta bygglov för mer information.

Vi bygger inte några serviser till eventuella planerade avstyckningar (som möjliggörs i detaljplanen) som i nuläget inte är bebyggda, om fastigheterna inte vid tidpunkt för VA-utbyggnaden är inlämnade till Lantmäteriet för avstyckning. Av kvalitetsskäl bör serviser ordnas i samband med att det ska byggas på en fastighet. I framtiden, då tomterna avstyckas och bebyggs, görs serviser och fastighetsägaren får då betala anläggningsavgift enligt gällande taxa vid anslutningstillfället.

Dagvatten

Dagvatten kommer även i framtiden att omhändertas lokalt. Väghållaren ansvarar för avvattningen av vägar och varje fastighetsägare ansvarar för dagvattenhanteringen på sin fastighet. Vi planerar inte att bygga ut ett allmänt dagvattennät i Grundby Kullersta Sand. 

Byggnation

När VA-nätet är färdigplanerat upphandlas en entreprenör, som ska utföra byggnationen. Den preliminära tidsplanen för byggnationen är ca 18 månader. Vår entreprenör drar fram vatten- och avloppsledningar ca 0,5 meter utanför varje fastighetsgräns (den s k förbindelsepunkten). När byggnationen (grävarbete och ledningsdragning fram till förbindelsepunkt) är klar, startar anslutningsprocessen.

Bild på tidplan för projektet

Anslutning

Information om hur det går till när du ska ansluta din fastighet hittar du i vår broschyr (pdf) för utbyggnad av vatten och avlopp. Du kan också få svar på många av dina frågor som rör utbyggnad av allmänt vatten och avlopp härnedan.

Frågor och svar om utbyggnad av allmänt VA

Här har vi samlat alla frågor och svar som ofta uppkommer i samband med anslutning av allmänt VA.

Så här ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

Ikon för priser

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp och Laboratoriets prislista.

Ikon för kundservice

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.