Karta över Grundby Kullersta strand.

Klicka på bilden för att förstora. 

Grundby-Kullersta sand

Grundby Kullersta sand är ett prioriterat område för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp enligt VA-planen i Eskilstuna. Nu finns det en antagen detaljplan för området, vilket gör det möjligt för oss att gå vidare med vatten- och avloppsutbyggnaden i området.

Detta händer i närtid

2023-01-30

Grundbystrandsvägen
Arbeten har startat vid hus 25-30. Det är väldigt blött i marken och det grävs delvis i vägar och delvis utanför vägen. Trafiken kommer hindras och det ordnas tillfälliga parkeringar vid behov. VA schakt i skogen ner mot Grundbystrandsvägen 8-10 fortsätter. Vägen kommer delvis vara avstängd.

Kullerstasandsvägen
VA-arbeten pågår vid Kullerstasandsvägen 59 och 61. Arbeten med pumpstation mitt emot Kullerstasandvägen 61 pågår och det är svårt att ta sig fram vid aktuell plats. För boende finns en mindre tillfällig parkering i korsningen.

Vretbovägen/Vretbostigen
Arbeten pågår i skogen från Vretbovägen mot Vretbostigen. Berg medför att arbetena tar längre tid.

Arbeten har också startat i änden vid Vretbostigen 10 där vi också där påträffat berg. Sprängningsarbeten pågår.

Här hittar du löpande information om byggnationen, avstängningar av vägar, omledning av trafik m m från Södermännen (pdf).

Ett informationsmöte om projektet hölls den 6 april 2022. Här kan du ta del av presentationen från mötet (pdf).

Kontroll av elledningar
För att undersöka förutsättningarna för omläggning av gamla elnätet till det nya elnätet som byggs så kommer personal från Creative networks, på uppdrag av EEM, arbeta ute i området. Det innebär att det kommer behöva beträda tomtmark för att kontrollera var befintlig el går och hur det ska anslutas. All personal som arbetar ute på plats kan legitimera sig.

Gällande anslutning av fiber

Är du intresserad av en fiberanslutning men ännu inte anmält eller skrivit något avtal för det hittar du mer detaljerad information och gör din beställning här (länk).

Dagvatten

Dagvatten kommer även i framtiden att omhändertas lokalt. Väghållaren ansvarar för avvattningen av vägar och varje fastighetsägare ansvarar för dagvattenhanteringen på sin fastighet. Vi planerar inte att bygga ut ett allmänt dagvattennät i Grundby Kullersta Sand. 

Byggnation

Preliminär tidplan för byggnationen är ca 18 månader. Vår entreprenör drar fram vatten- och avloppsledningar ca 0,5 meter utanför varje fastighetsgräns (den s k förbindelsepunkten). När byggnationen (grävarbete och ledningsdragning fram till förbindelsepunkt) är klar, startar anslutningsprocessen.

Tidplan

Anslutning

Information om hur det går till när du ska ansluta din fastighet hittar du i vår broschyr (pdf) för utbyggnad av vatten och avlopp. Du kan också få svar på många av dina frågor som rör utbyggnad av allmänt vatten och avlopp härnedan.

Frågor och svar om utbyggnad av allmänt VA

Här har vi samlat alla frågor och svar som ofta uppkommer i samband med anslutning av allmänt VA.

rött hus vid vattnet.

Så här ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

Ikon för priser

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp och Laboratoriets prislista.

Ikon för kundservice

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.