Karta över Grundby Kullersta strand.

Klicka på bilden för att förstora. 

Grundby-Kullersta sand

Grundby Kullersta sand är ett prioriterat område för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp enligt VA-planen i Eskilstuna. Nu finns det en antagen detaljplan för området, vilket gör det möjligt för oss att gå vidare med vatten- och avloppsutbyggnaden i området.

Detta händer i närtid

Upphandlingen har avbrutits då inkommande anbud överstigit vår budget. Vi avser att påbörja ny upphandling så snart som möjligt. Detta innebär att start för byggnation kommer att försenas. I dagsläget kan vi inte bedöma om det i sin tur påverkar projektets sluttid. Vi återkommer inom kort med mer information och kommer också att kalla till inplanerat informationsmöte.

När upphandlingen är klar och avtal med entreprenör är skrivet kommer information att skickas ut till er fastighetsägare och arrendatorer. 

Det kommer bli en tidsperiod när detaljplanen medger byggrätt men det fortfarande saknas ett kommunalt VA-system att ansluta till. För att få bygglov måste det finnas ett godkänt avlopp på fastigheten. Kontakta bygglov för mer information.

Vi bygger inte några serviser till eventuella planerade avstyckningar (som möjliggörs i detaljplanen) som i nuläget inte är bebyggda, om fastigheterna inte vid tidpunkt för VA-utbyggnaden är inlämnade till Lantmäteriet för avstyckning. Av kvalitetsskäl bör serviser ordnas i samband med att det ska byggas på en fastighet. I framtiden, då tomterna avstyckas och bebyggs, görs serviser och fastighetsägaren får då betala anläggningsavgift enligt gällande taxa vid anslutningstillfället.

Gällande anslutning av fiber

Är du intresserad av en fiberanslutning men ännu inte anmält eller skrivit något avtal för det hittar du mer detaljerad information och gör din beställning här (länk).

Dagvatten

Dagvatten kommer även i framtiden att omhändertas lokalt. Väghållaren ansvarar för avvattningen av vägar och varje fastighetsägare ansvarar för dagvattenhanteringen på sin fastighet. Vi planerar inte att bygga ut ett allmänt dagvattennät i Grundby Kullersta Sand. 

Byggnation

När VA-nätet är färdigplanerat upphandlas en entreprenör, som ska utföra byggnationen. Den preliminära tidsplanen för byggnationen är ca 18 månader. Vår entreprenör drar fram vatten- och avloppsledningar ca 0,5 meter utanför varje fastighetsgräns (den s k förbindelsepunkten). När byggnationen (grävarbete och ledningsdragning fram till förbindelsepunkt) är klar, startar anslutningsprocessen.

Bild på tidplan för projektet

Anslutning

Information om hur det går till när du ska ansluta din fastighet hittar du i vår broschyr (pdf) för utbyggnad av vatten och avlopp. Du kan också få svar på många av dina frågor som rör utbyggnad av allmänt vatten och avlopp härnedan.

Frågor och svar om utbyggnad av allmänt VA

Här har vi samlat alla frågor och svar som ofta uppkommer i samband med anslutning av allmänt VA.

rött hus vid vattnet.

Så här ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

Ikon för priser

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp och Laboratoriets prislista.

Ikon för kundservice

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.