Karta över Grundby Kullersta strand.

Klicka på bilden för att förstora. 

Grundby-Kullersta sand

Grundby Kullersta sand är ett prioriterat område för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp enligt VA-planen i Eskilstuna.

Detaljplan för området

Förslag på detaljplan med syfte att möjliggöra en omvandling av fritidsbebyggelse till permanentboende antogs 12 december 2018. I dagsläget är detaljplanen överklagad. För frågor gällande detaljplan, kontakta planavdelningen.


Vad händer nu?


I väntan på en gällande detaljplan kommer vi att starta planeringsfasen för utbyggnadsprojektet. Eventuell samförläggning med el och stadsnät (fiber) utreds under planeringsfasen.

Däremot kan vi inte bygga ut vatten och avlopp i området innan det finns en gällande detaljplan. Detta på grund av att VA-systemet ska dimensioneras för framtiden varför det måste tas hänsyn till eventuella nya tomter och fastighetsstyckningar. Vi arbetar just nu med att kontakta markägare och vägsamfälligheter för att informera om kommande markundersökningar/geoteknik och ledningsförläggning.  

Ett första brev har skickats ut där vi informerar om projektet samt önskar få in bifogat formulär där du som fastighetsägare eller arrendator ska fylla i kontaktperson samt information om din fastighet.

Planeringsfasen

I planeringsfasen sker bland annat kontakt med länsstyrelsen och lantmäteriet, genomgång av markägarfrågor, detaljprojektering av ledningsnätet och dialog med fastighetsägare angående placering av förbindelsepunkt till varje fastighet samt framtagande av upphandlingsunderlag. Planeringsfasen planeras pågå under 2020.

Det kan komma att bli en tidsperiod när detaljplanen medger byggrätt men det fortfarande saknas ett kommunalt VA-system att ansluta till. För att få bygglov måste det finnas ett godkänt avlopp på fastigheten.

Vi kommer inte att bygga serviser till eventuella planerade avstyckningar (som möjliggörs i detaljplanen) som i nuläget inte är bebyggda, om fastigheterna inte vid tidpunkt för VA-utbyggnaden är inlämnade till Lantmäteriet för avstyckning. Av kvalitetsskäl bör serviser ordnas i samband med att det ska byggas på en fastighet. I framtiden, då tomterna avstyckas och bebyggs, görs serviser och fastighetsägaren får då betala anläggningsavgift enligt gällande taxa vid anslutningstillfället.

Dagvatten kommer även i framtiden att omhändertas lokalt. Ansvar för avvattningen av vägar tillfaller väghållaren. Det är med andra ord fastighetsägarna och väghållarna som ansvarar för områdets dagvattenhantering. Vi planerar inte att bygga ut ett allmänt dagvattennät i Grundby Kullersta Sand. 

Byggnation

När VA-nätet är färdigplanerat upphandlas en entreprenör, som ska utföra byggnationen. Den preliminära tidsplanen för byggnationen är ca 18 månader. Vår entreprenör drar fram vatten- och avloppsledningar ca 0,5 meter utanför varje fastighetsgräns (den s k förbindelsepunkten). När byggnationen (grävarbete och ledningsdragning fram till förbindelsepunkt) är klar, startar anslutningsprocessen.

Tidplan, utbyggnad Grundby-Kullersta sand

Anslutning

Information om hur det går till när du ska ansluta din fastighet hittar du i vår broschyr för utbyggnad av vatten och avlopp. Du kan också få svar på många av dina frågor som rör utbyggnad av allmänt vatten och avlopp härnedan.

Frågor och svar om utbyggnad av allmänt VA

Här har vi samlat alla frågor och svar som ofta uppkommer i samband med anslutning av allmänt VA.

Så här ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

""

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp och Laboratoriets prislista.

""

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.