Karta över Grundby Kullersta strand.

Klicka på bilden för att förstora. 

Grundby-Kullersta sand

Det planeras ett framtida verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Grundby Kullersta sand. Vi har under planprocessen utfört en förstudie för hur det framtida VA-systemet ska vara utformat.

Den geografiska avgränsningen av VA-utbyggnaden sammanfaller med omfattningen av detaljplanen för Ekensholm 4:1, Grundby 3:3, Kullersta 1:5 m fl Mälarstranden som Eskilstuna kommun arbetar med. Information om planprocessen finns på Eskilstuna kommuns hemsida. Ett antagande av detaljplanen planeras under hösten 2018, det går tyvärr inte att svara på när planen vinner laga kraft. Kommunen meddelar att det inte är aktuellt att bevilja bygglov innan detaljplanen vinner laga kraft, då det vore att föregripa den demokratiska processen. För övrigt finansieras detaljplanearbetet med planavgifter (enligt av kommunfullmäktige beslutad taxa) som tas ut i samband med bygglov då detaljplanen nyttjas.

EEM kan tyvärr inte bygga ut vatten och avlopp i området innan det finns en gällande detaljplan. Detta på grund av att VA-systemet ska dimensioneras för framtiden varför det måste tas hänsyn till eventuella nya tomter och fastighetsstyckningar.  Ledningsförläggning ska dessutom anpassas för utformning av vägar och eventuella nya vägar. Annars riskerar utbyggnaden bli onödigt dyr.

Vi kommer däremot inte att bygga serviser till eventuella planerade avstyckningar (som möjliggörs i detaljplanen) som i nuläget inte är bebyggda, om fastigheterna inte vid tidpunkt för VA-utbyggnaden är inlämnade till Lantmäteriet för avstyckning, och därmed inte heller fakturera anläggningsavgift. Av kvalitetsskäl bör det göras i samband med att det ska byggas på en fastighet. I framtiden, då tomterna avstyckas och bebyggs, görs serviser och fastighetsägaren får då betala avgift enligt var tids gällande taxa vid anslutningstillfället.

I dag finns ett förslag på hur VA-systemet ska utformas i Grundby Kullersta. Det återstår dock minst ett års arbete med planering, detaljprojektering och upphandling efter att detaljplanen vinner laga kraft. Därefter är byggtiden ca 2 år innan allmänt VA är färdigt att ansluta till. Det kan komma att bli en tidsperiod när detaljplanen medger bygglov men det fortfarande saknas ett kommunalt VA-system. För att få bygglov måste det finnas ett godkänt avlopp på fastigheten.

I gällande VA-plan för Eskilstuna kommun finns en överrenskommen hantering av ansökningar om enskilda avlopp ”i väntan på kommunalt VA”. Ansökan om enskilt avlopp sker på fastighetsägarens initiativ till miljökontoret. Om det är mer än ett år tills allmänt VA är färdigt och inte grävningsarbetena för VA redan startat beviljar normalt Miljökontoret tillstånd för en tillfällig anläggning som klarar ställda krav. Tillståndet för den enskilda avloppsanläggningen gäller fram tills dess att förbindelsepunkt för allmänt VA är upprättad för fastigheten. Fastighetsägaren bekostar sin enskilda VA-anläggning väl informerad om att kommunalt VA kommer byggas ut till fastigheten och att tillståndet är tillfälligt.

Dagvatten kommer även i framtiden att omhändertas lokalt. Ansvar för avvattningen av vägar tillfaller huvudmannen för vägar. Det är med andra ord fastighetsägarna och väghållarna som ansvarar för områdets dagvattenhantering. EEM planerar därmed inte för att bygga ut ett allmänt dagvattennät i Grundby Kullersta Sand. 

rött hus vid vattnet.

Så här ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

""

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp och Laboratoriets prislista.

""

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.