Brukningsavgift

Brukningsavgift betalar du för att du har kommunalt vatten och/eller avlopp. Avgiften ska täcka kostnader för drift och underhåll av vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät och andra nödvändiga kostnader för att kunna leverera vattentjänsterna. Avgiften består av en fast avgift, en lägenhetsavgift och en rörlig avgift.

Brukningsavgifter för 2021

 

För bebyggd fastighet betalas brukningsavgift enligt nedan.

Avgift utgår per fastighet med kr exkl moms kr inkl moms
a) en fast avgift per år och mätställe 2 343,60 2 929,50
b) en avgift per m³ levererat vatten* 12,60 15,75
c) en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och 
därmed jämställd fastighet
898,80 1 123,50
d) en avgift per år och varje påbörjat 100-tal kvadratmeter 
tomtyta för annan fastighet
89,88 112,35

 

*Rörliga avgifter kr/m3

  Vatten exkl moms Vatten inkl moms Avlopp exkl moms Avlopp inkl moms Totalt exkl moms Totalt inkl moms
Rörlig avgift 5,04 6,30 7,56 9,45 12,60 15,75

 

Den som ansvarar för att allmänn platsmark ställs iordning och
underhålls skall erlägga brukningsavgift.

Avgift utgår med kr exkl moms kr inkl moms
En avgift per m2 allmän platsmark för bortledning av dagvatten. 1,43 1,79

 

.

Förändrad VA-taxan

Den 1 november 2016 förändrades VA-taxan i Eskilstuna. Undrar du varför du nu betalar en lägenhetsavgift? Eller vad dagvattenavgift innebär? Vi har samlat all information om den förändrade VA-taxan här.