Till sidans huvudinnehåll
Barn leker med handdusch

Steg för steg till din anslutning

Om din fastighet ligger innanför verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) har vi ansvar för att upprätta en förbindelsepunkt med närhet till din fastighet. Innan fastigheten ansluts ska en anläggningsavgift vara betald. Anslutningen är klar när vi har installerat vattenmätare och öppnat ventilerna för fastighetens vattenförsörjning.

Ansök om ny VA anslutning

För att ansöka om en ny VA-anslutning börjar du med att fylla i en servisanmälan. En handläggare utreder därefter om din fastighet kan ansluta till de kommunala VA-ledningarna och återkopplar till dig. 

Tillhör du ett utbyggnadsområde? Då kommer du att få löpande information under projektets gång.

Förbindelsepunkt

När servisanmälan är inkommen förmedlar vi en förbindelsepunkt intill din fastighet.  Förbindelsepunkten är den gränsen mellan den kommunala VA anläggningen och den privata VA-installationen.

I vissa fall behöver en ny servis byggas innan förbindelsepunkten kan förmedlas. Förbindelsepunktens placering bestäms i samråd med dig som fastighetsägare. Vår målsättning är att servisen ska vara byggd och förbindelsepunkten upprättad 6 veckor efter att förbindelsepunkten är samrådd med dig som fastighetsägare. 

VA-installation på din tomt

Du som fastighetsägare ansvarar för installationen på din fastighet. Nedan ser du hur VA-installationen ser ut från förbindelsepunkt in i ditt hus. Antalet moment i installationen kan variera beroende på hur din fastighet ser ut. Kontakta alltid Stadsbyggnadsförvaltningens byggnadsavdelning innan du utför några arbeten på din tomt.

Anläggningsavgift

Efter att förbindelsepunkten har upprättats intill din fastighet skickas faktura med anläggningsavgift till dig, den ska vara betalad innan du kan ansluta fastigheten till våra ledningar. Avgiften gäller för både bebyggda och obebyggda fastigheter och betalas endast en gång per fastighet. Om fastigheten och/eller dess bebyggelse förändras kan ytterligare anläggningsavgifter tillkomma, detta enligt gällande taxaföreskrifter och anläggningstaxa.

Du kan själv räkna ut vad anläggningsavgiften blir för din fastighet här (länk till prissnurra). Har du frågor om anläggningsavgiften kan du ringa kundservice för att få mer information. Prislista enligt årets taxa hittar du längst ner på sidan.

Placera och montera vattenmätare

När kopplingen mellan vår huvudledning och din servisledning är gjord ska vattenmätaren monteras. Här kan du läsa om placering av vattenmätaren i ditt hus (länk). När fastigheten är ansluten till vatten- och avloppsnätet och mätarplatsen i fastigheten är klar. Då fyller du i en färdiganmälan och skickar in det via mejl eller brev till oss. Länk til dokumentet.

Om du endast ska ansluta avlopp ska det anmälas på samma sätt. Vår montör kontaktar dig och ni kommer överens om en tid för montering av vattenmätaren. När vattenmätaren är på plats öppnar montören servisventilen för vattnet och därmed är installationen klar.

När installationen är klar

När installationen är klar och anläggningen inkopplad står du som fastighetsägare för:

  • Elkostnaden för eventuellt LTA-enhet och brukningsavgift för VA-förbrukning.
  • Drift och underhåll av ledningar på den egna fastigheten.
  • Att vatten från egen brunn inte på något sätt sammankopplas med det allmänna vattennätet.
  • Att dagvatten, det vill säga regnvatten och dräne­ringsvatten, inte på något sätt kopplas till spillvat­tenledningen.

Vi står för:

  • Drift och underhåll av det allmänna VA­-nätet.
  • Utryckning vid larm om fel av pumpstationen.

 Tekniska regler vid anslutning till det kommunala VA-nätet hittar du här (pdf). 

Flicka tar emot vatten i kupade händer

Gemensamt ansvar

Under och efter anslutningen har vi ett gemensamt ansvar för att nätet och ledningarna tas om hand.

Kupade händer under vattenkran

VA-installation hos dig

Vi har samlat all information om hur VA-installationen ser ut från förbindelsepunkt in i ditt hus.

Vattenmätare

Installera vattenmätare

Det sista momentet i anslutningsprocessen är installationen av vattenmätaren.

Ikon för priser

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp och Laboratoriets prislista.

Kontakta kundservice

Vill du anmäla en vattenläcka? Har du frågor om en förbrukning och misstänker en läcka hemma hos dig?