grävmaskin står vid uppgrävd asfalt.

Kvarteret Väduren

Den 30 januari påbörjade vi projektet med att byta ut vatten- och avloppsledningar i kvarteret Väduren. Arbetet beräknas pågå till augusti i år.

Projektet är en del av arbetet för att förbereda för Energimyndighetens och tågdepåns etablering men också för att byta ut de delar av nätet som är gammalt. När vi förbättrar VA-nätet kommer vi även samförlägga arbetet och byta ut fjärrvärmeledningar, elnät och lägga fiberkabel.

Arbetet kommer delas upp i tre etapper som rent praktiskt innebär att olika delar av vägarna i området kommer stängas av och trafiken kommer att behöva ledas om.

Etapp 1: Korsningen Gredbyvägen - Langsgatan.

Etapp 2: Kungsgatan, mellan Stenmansgatan och Björksgatan.

Etapp 3: Langsgatan

Etapp 3

Vecka 20 påbörjas sista etappen som berör Langsgatan där vi ska byta serviser och ledningar. Langsgatan kommer också att få ny beläggning och belysning samt breddad trottoar på den västra sidan. Parkeringsförbud råder under arbetets gång.

Tisdag den 16 maj öppnas Kungsgatan upp för motorfordonstrafik medan in- och utfarten till Gredbyvägen vid Rinmansgymnasiet åter är stängd. Arbetet räknas vara klart i slutet av augusti. Följ skyltning på plats!

Etapp 3 Väduren

Projektet är ett samarbete med Eskilstuna kommun och aktuell trafikinformation hittar du på eskilstuna.se/vagarbeten.se.

""

Aktuella VA-arbeten

Läs mer om vart och varför vi arbetar med att underhålla ledningsnätet.

""

Kungsgatan

I samband med kommunens ombyggnation av Kungsgatan kommer vi passa på att byta ut våra VA-ledningar längs Kungsgatan.