""

Aktuella VA-arbeten

För att säkerställa fortsatt hållbara vattenleveranser har vi en 4-årig förnyelseplan för både dricks- och avloppsvatten. Syftet med förnyelseplanen är att säkerställa att framtida reinvesteringar riktas till de områden på ledningsnätet där behovet är störst.

Dricksvatten

Det allmänna dricksvattenledningsnätet från Hyndevads vattenverk, som försörjer de flesta av Eskilstunas invånare med dricksvatten är idag cirka 60 mil långt.  Ledningsnätet är i behov av förnyelse. Det kan innebära att vi ersätter befintliga dåliga dricksvattenledningar och bygger ut system för säkrare drift och kapacitet samt renoverar vattentorn.

Spillvatten

Det allmänna avlopps- och dagvattenledningsnätet i Eskilstuna kommun är cirka 90 mil långt och nätet har över 100 pumpstationer och över 800 LTA-pumpstationer för att fungera.

För avloppsnätet har vi identifierat områden där risken för översvämning är påtaglig och där vi behöver genomföra åtgärder som sanering och separering. Sanering av ett ledningsnät innebär att vi utreder och genomför åtgärder som minimerar mängden tillskottsvatten i ledningsnätet, exempelvis genom bortkoppling av stuprör. Separering innebär att dagvattensystem byggs ut i ett område så att dagvattnet kan avledas separat från spillvattnet.

""

Kungsgatan

I samband med kommunens ombyggnation av Kungsgatan kommer vi passa på att byta ut våra VA-ledningar längs Kungsgatan.

VA-arbete på Tegelbruksgatan.

Tegelbruksgatan

I slutet av januari påbörjade vi projektet med att anlägga ett nytt dagvattensystem längs Tegelbruksgatan. Arbetet beräknas pågå till augusti 2018.

Har du en fråga?

Vill du ha personlig hjälp?

Har du frågor? Vi hjälper dig. Ring oss på 016-710 23 00