Ekeby våtmark renar vattnet från flera läkemedelsrester

Utsläpp av läkemedelsrester är ett växande problem. Ett nytt examensarbete vid Uppsala universitet visar att våtmarker kan spela en viktig roll vid reningen av läkemedelsrester. Ekeby våtmark i Eskilstuna är en av de fem våtmarker som studerats.

Läkemedel och deras nedbrytningsprodukter har hittats i avloppsvatten, ytvatten, grundvatten och även i dricksvatten runtom i Sverige.

- Läkemedelsrester reduceras till viss del genom traditionell avloppsreningsteknik, men stora mängder läkemedel passerar genom dagens avloppsreningsverk utan att brytas ner. Resterna hamnar istället i avloppsslammet eller i sjöar och vattendrag, säger Anna Bogren, tf avdelningschef VA produktion.

Så kallade spillvattenvåtmarker har använts för kompletterande rening av avloppsvatten i över två decennier. I Eskilstuna finns Sveriges största anlagda våtmark.

- Den aktuella studien, som gjorts av Johannes Randefelt vid Uppsala universitet, visar att våtmarker har god potential att reducera ett brett spektrum av läkemedelsrester i avloppsvatten. De ämnen som återfanns i de högsta halterna i inkommande vatten till våtmarkerna var antiinflammatoriska ämnen som naproxen, ibuprofen och diklofenak. Även blodtryckssänkande ämnen som atenolol, hydroklortiazid, furosemid och metoprolol samt det lugnande ämnet oxazepam var vanligt, säger Anna Bogren.

Studien visar att de flesta, 94 procent, av de påträffade substanserna reducerades med 20 procent eller mer. Nära hälften, 47 procent, reducerades med 80 procent eller mer.