Fordon som tankas med biogas

Vår redogörelse av processen för förnyat tillstånd för gasledningen

Kommentar till artiklar i Eskilstuna-Kuriren 18 oktober 2018.

”Vår uppfattning är att det var tillåtet” – så inleds en av artiklarna som publicerades på torsdagen den 18/10 i EK. Den berör vårt tillstånd att fortsätta bedriva verksamhet under processen för tillståndsförnyelse. Vad grundas detta citat på? 

I hantering kring förnyelse av tillståndsärendet har vi fortsatt driva verksamheten vidare under handläggningstiden. Det som stödjer oss är dels ett samtal mellan vår handläggare och Räddningstjänsten (RTj) som bekräftar att det tidigare tillståndet är giltigt tills nytt tillstånd ges. Vi anser också att RTj varit väl medveten om att vår anläggning varit i drift då vi haft en löpande dialog under handläggningstiden. Vi har även tolkat det som framgår i MSBs handbok ”Hantering av brandfarliga gaser och vätskor” som stöd för vårt agerande. 

Enligt 19 § i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor står det "Om den som har tillstånd ansöker om nytt eller ändrat tillstånd får hantering, överföring, import eller export ske enligt det tidigare tillståndet till dess att tillståndsmyndigheten har prövat frågan, om tillståndsmyndigheten medger det.". 

Processen i ärendet startade med en ansökan om nytt tillstånd som lämnades in till RTj 10 oktober 2014. Ända sedan ansökan skickades in har det pågått en dialog via mejl, telefonsamtal, möten och kompletteringar mellan EEM och RTj.

I februari 2015 svarar RTj formellt med att begära kompletteringar. Därefter önskar RTj få in ytterligare kompletteringar och dessa skickas in i slutet av april 2015. RTj har också involverat MSB för att få stöd i att göra bedömningar i ärendet.

I samband med att vår första handläggare slutar sin anställning under våren 2015 avtar också konversationen med oss och ärendet ligger då hos RTj.

Vår nuvarande handläggare som tar över ärendet får genom ett telefonsamtal våren 2016 med RTj beskedet att det tidigare tillståndet är giltigt tills nytt tillstånd ges. Detta noteras av vår handläggare i ärendet som gör en tjänsteanteckning i direkt anslutning till telefonsamtalet. Det stödjer fortsatt vår bedömning att vi har tillstånd att driva anläggningen under handläggningstiden.

Det är först när vår handläggare via mejl den 17 januari i år efterfrågar ett skriftligt godkännande som RTj meddelar att detta inte kan ges. I de handlingar vi nu begärt ut från RTj framgår att ansvarig handläggare på RTj först då ställer frågan till MSB om de anser det lämpligt att vi får ett skriftligt godkännande att fortsätta bedriva verksamhet under tillståndsprövningen.

I samma mejl mellan RTj och MSB framgår ”detta har nu pågått i flera år och RTj har nu utifrån denna händelse lärt sig att informera om att samtliga handlingar ska inkomma samtidigt inom tre månader från daterat datum om kompletteringar, om detta inte görs så kan det komma att fattas ett beslut på handlingar som är inkomna”. Även detta indikerar att RTj själva inte varit säkra på hur ärendet ska hanteras och lärt sig under tillståndsprocessen. 

Den 7 februari hålls med anledning av detta ett möte där vi träffar RTj och blir då informerade om förbud att använda ledningen. Vi efterfrågar ett skriftligt beslut, vilket inkommer senare samma dag.

Efter besked om förbud påbörjar vi arbetet med att skyndsamt ta ledningen ur drift och samtidigt säkerställa tillgång på fordonsgas så att gasdrivna stadsbussar och övriga fordon ej ska påverkas.

I mars lämnas en ny ansökan in om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. I maj begär RTj in kompletteringar, vilka inlämnas i augusti. Den 23 augusti får vi bekräftelse att ansökan är komplett och RTj meddelar samtidigt att handläggningstiden är tre månader. 

För att ytterligare förtydliga i frågan om RTj har varit medvetna om att anläggningen varit i drift kan vi påvisa att det genomförts Sevesotillsyner på anläggningen där RTj medverkat. Dessa gjordes vid ett tillfälle i november 2015 samt i april och november 2016. En Sevesotillsyn är en tillsyn utifrån lagen om allvarliga kemikalieolyckor.

I övrigt har RTj befunnit sig på anläggningen vid fyra tillfällen under 2016 när den varit i drift, för att utbilda sig i hur anläggningen fungerar. En förebyggande insats för att personalen från RTj ska vara kunnig i händelse av incident på anläggningen.  

I artiklarna som publiceras samma dag nämns också frågan om avtalsbrott har begåtts gällande avtalet med trafikoperatören för köp av fordonsgas. Svaret är nej, vi uppfyller avtalet.

På macken där privatkunder tankar utlovas fordonsgas, vilket är ett samlingsnamn för metangas till fordon, antingen förnybar biogas eller fossil naturgas eller en blandning av dessa två. Det vi erbjuder kunder som tankar är en blandning av vår egen biogas när den är i drift, inköpt biogas och vid behov får vi komplettera med klimatkompenserad naturgas.

Vår upplevelse är att vi har en god dialog med RTj både under hela den här processen och i övriga ärenden.