Positiva prisbesked för våra kunder även i år

Eskilstuna Energi och Miljö har glädjande besked inför 2018. Förutom en justering av elnätsavgiften samt en mindre höjning av anläggningsavgiften för Vatten och avlopp blir det i stort sett oförändrade priser och taxor.

Det finns många vinster med samarbetet mellan Eskilstuna och Strängnäs kommuner genom bildandet av det gemensamma driftbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, ESEM. Det är detta driftbolag, där all personal är anställd, som sedan 2014 driver Eskilstuna Energi och Miljö. Genom att ta vara på det bästa från de båda kommunernas energibolag och genom att skapa en gemensam organisation har vi kunnat genomföra effektiviseringar och dragit nytta av stordriftsfördelar.

En av vinsterna med detta är att det påverkar våra priser positivt. Nedan följer information om 2018 års pris- och taxeförändringar inom våra verksamhetsområden.

Fjärrvärme

För fjärrvärmekunderna blir det ingen prisförändring. Fjärrvärme ska vara ett fortsatt attraktivt uppvärmningsalternativ och vi jobbar aktivt för att hålla konkurrenskraftiga och långsiktiga priser. Detta är inte minst viktigt ur ett miljöperspektiv – fjärrvärme är ett energismart alternativ.

Elnät

För att kunna fortsätta hålla hög leveranssäkerhet och samtidigt bygga ut elnätet krävs investeringar. Elnätsavgiften höjs därför med fem procent, vilket är en liten ökning jämfört med branschen i stort.

Vatten och avlopp

Även inom VA krävs investeringar, framför allt för att underhålla och uppdatera ledningsnätet. Tack vare tidigare års positiva resultat kan brukningsavgiften för VA hållas oförändrad under 2018. Anläggningsavgiften höjs däremot med 2,3 procent. Höjningen motsvarar förändringen av relevanta byggindex och ska täcka kostnaderna för utbyggnad av ledningsnät fram till fastigheter som ska anslutas.

Återvinning

Taxan oförändrad.