Förändrad VA-taxa från 1 november

Från den 1 november slutför vi på Eskilstuna Energi och Miljö införandet av en förändrad VA-taxa efter beslut taget i kommunfullmäktige 22 september. Den nya taxan följer Svenskt Vattens basförslag, vilket många kommuners taxa gör, då förslaget bäst speglar verksamhetens kostnader.

Förändringen av VA-taxan påverkar endast brukningsavgiften. Brukningsavgift är en avgift du betalar för att du har kommunalt vatten och/eller avlopp. Avgiften ska täcka kostnader för drift och underhåll av vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät och andra nödvändiga kostnader för att kunna leverera vattentjänsterna. Taxan innebär en omfördelning mellan rörliga och fasta intäkter fördelad på de fyra vattentjänsterna Vatten, Spillvatten, Dagvatten fastighet och Dagvatten gata. Taxan innebär ingen höjning av VA-verksamhetens totala intäkter och resulterar i att det rörliga kubikmeterpriset sänks. Däremot kan det, beroende på din förbrukning och vilka vattentjänster du nyttjar, bli skillnad för dig som enskild kund.

Exempel på hur förändringen påverkar villakunder:

  Med 4 vattentjänster Med 2 vattentjänster
Förbrukning 200m3/år + 9kr/mån - 55kr/mån
Förbrukning 150m3/år + 34kr/mån - 30kr/mån
Förbrukning 100m3/år + 59kr/mån - 5kr/mån

Den förändrade taxan har en annan fördelning än tidigare och baseras på att alla är med och delar lika på de fasta kostnaderna. Därför är taxan omfördelad och fördelad på samtliga fyra vattentjänster, Vatten, Spillvatten, Dagvatten fastighet och Dagvatten gata. För att spegla VA-kollektivets kostnader är nu intäkterna fördelade över 50 % rörliga avgifter och 50 % fasta avgifter.

Du kan läsa mer om den förändrade VA-taxan och se priser här.