Ny infart till Lilla Nyby pausad

Sedan nästan ett år tillbaka står den nya infarten till återvinningscentralen Lilla Nyby klar för att användning. Vägen byggdes för att särskilja privatkunder från yrkestrafiken och på så sätt få bättre och säkrare trafikflöde till sorteringsrampen. Vägen som går till den nya infarten förvaltas av en gemensamhetsanläggning där bl a en vägsamfällighet ingår. Lantmäteriet meddelade genom ett förrättningsbeslut bl a att fastigheten där återvinningscentralen Lilla Nyby ligger skulle få använda vägen genom anslutning till gemensamhetsanläggningen. En utredning i samråd med samtliga berörda parter gjordes på ett tidigt stadium, där resultatet indikerade ett godkännande av användandet av vägen. Trots det överklagades Lantmäteriets beslut av några parter då man kände oro för att det ökade antalet fordon skulle komma att belasta vägen.

Mark- och miljödomstolen har nu i ett slutligt beslut funnit att den utredning som låg till grund för Lantmäteriets beslut inte är tillräcklig för att avgöra om villkoren i anläggningslagen är uppfyllda. Utredningen är inte heller tillräcklig för att avgöra om den ekonomiska nyttan eller annan olägenhet väger upp skälen för en anslutning. Det saknades därmed förutsättningar för bifall till Lilla Nybys anslutning. Domstolen undanröjde därför Lantmäteriets samtliga beslut och återförvisade förrättningen till Lantmäteriet för fortsatt handläggning.

- Vi tycker såklart att detta är jättetråkigt, men vi får helt enkelt titta på hur vi kan komplettera utredningen för att lösa denna fråga på bästa sätt med hänsyn tagen till alla parter. Det är Lantmäteriet som kommer att leda utredningen, men vi kommer naturligtvis att vara behjälpliga så mycket vi kan. De övriga faciliteterna som är byggda kommer tas i bruk och vi kommer att se över trafiksituationen för att lösa logistiken på området, säger Vesa Hiltula affärsområdeschef på återvinning på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.