Person fyller i blankett

Begära ut allmänna handlingar

EEM är ett kommunalt bolag och lyder därför under offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen finns inskriven i tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar. Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet i Sverige, det vill säga stat, landsting, kommuner och kommunala bolag. Du som privatperson har därför rätt att begära ut allmänna handlingar från oss.

Vad är en allmän handling?

En handling betraktas som allmän om den förvaras hos EEM och antingen är inkommen till eller har upprättats av EEM. Med upprättade handlingar menas färdiga handlingar som har skapats av EEM.

Allmänna handlingar består ofta av pappersdokument, till exempel skrivelser, protokoll eller beslut. Men det kan också handla om e-postmeddelanden, kartor och bilder med mera.

Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller sekretesskyddade, det vill säga hemliga.

Vilka handlingar kan jag få ta del av?

Du har rätt att ta del av de allmänna handlingar i EEM som är offentliga. Handlingar som skyddas av sekretess har du generellt sett inte rätt att se. EEM gör dock en prövning i varje enskilt fall.

EEM har ingen skyldighet att lämna ut pågående internt arbetsmaterial. Arbetsmaterial är handlingar som EEMs personal ännu inte har färdigställt och är således inte några allmänna handlingar.

EEM har heller ingen generell skyldighet att göra sammanställningar av uppgifter ur olika handlingar eller databaser om de inte är enkla att ta fram.

Hur gör jag för att begära ut handlingar?

Om du vill ta del av en allmän handling kontaktar du arkiv.registrering@esem.se så hjälper de dig.

Hur fort kan jag få handlingarna?

Allmänna offentliga handlingar ska lämnas ut skyndsamt. I praktiken innebär det så snart det är möjligt (ca 1-2 dagar). Om du begär ut stora mängder handlingar eller handlingar som kräver större arbetsinsats att ta fram kan det få ta längre tid.

Vissa handlingar finns i elektronisk form och kan vanligtvis skickas via e-post. EEM har dock ingen generell skyldighet att skicka handlingar elektroniskt.

Du kan även läsa handlingarna på plats hos EEM och skriva av dem om du vill. Du kan även få papperskopior av handlingarna mot en avgift.

Du får vara anonym

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du begär ut handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Om du vill vara anonym är du välkommen att kontakta EEM per telefon och hämta ut handlingar i huvudkontorets reception (Kungsgatan 86 i Eskilstuna).

Överklaga beslut

Om du nekas att ta del av en handling kan du begära att få ett skriftligt avslagsbeslut från EEM. Om du anser att EEM har gjort fel har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten.