Konstverk och kraftvärmeverkets skorsten

Miljövärden för fjärrvärme 2019

Nedan redovisas våra miljö- och utsläppsvärden för fjärrvärme för 2019. Beräkningarna för miljövärdena görs av branschorganisationen Energiföretagen Sverige och baseras på vår och andra energibolags inrapporterade statistik. Utsläppsvärdena beräknar vi själva.

Miljövärden för fjärrvärme

Primärenergifaktor 0,04
Klimatpåverkan fjärrvärme (förbränning) 7 g CO2 ekv/kWh
Klimatpåverkan bränsle (produktion och transport) 6 g CO2 ekv/kWh
Andel fossilt bränsle 0,9 %
   

Utsläppsvärden*

Fjärrvärme
Fossil koldioxid (CO2) 18 kg/MWh
Biogen koldioxid (CO2) 464 kg/MWh
Kväveoxid (NO2) 122 g/MWh
Svaveldioxid (SO2) 5 g/MWh
Stoft 2 g/MWh
Fjärrkyla
Koldioxidekvivalenter 12,5 kg CO2 ekv/MWh
   

Bränslefördelning

 

På energiforetagen.se kan du läsa mer om miljövärderingen av fjärrvärme. Saknar du några uppgifter? Kontakta vår kundservice på 016-10 60 60 eller kundservice@eem.se så hjälper vi dig.  

*Utsläppsvärdena inkluderar endast utsläpp från förbränningsprocesserna. Utsläppsvärdena för fjärrkyla räknas som ett medelvärde baserat på de senaste fem årens påfyllda köldmediemängd.

Ikon för kundservice

Kontakta kundservice

Har du frågor om fjärrvärme? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.

Ikon för priser

Vad kostar fjärrvärme?

Här hittar du en sammanställning av våra fjärrvärmepriser för privatpersoner.