Till sidans huvudinnehåll
Konstverk och kraftvärmeverkets skorsten

Våra miljövärden 2018

Nedan redovisas våra miljö- och utsläppsvärden för fjärrvärme för 2018. Beräkningarna för miljövärdena görs av branschorganisationen Energiföretagen Sverige och baseras på vår och andra energibolags inrapporterade statistik. Utsläppsvärdena beräknar vi själva.

Miljövärden för fjärrvärme
Primärenergifaktor 0,04
Klimatpåverkan fjärrvärme (förbränning) 6 g CO2 ekv/kWh
Klimatpåverkan bränsle (produktion och transport) 8 g CO2 ekv/kWh
Andel fossilt bränsle 0,4 %
   
Utsläppsvärden*
Fjärrvärme
Fossil koldioxid (CO2) 2 kg/MWh
Biogen koldioxid (CO2) 464 kg/MWh
Kväveoxid (NO2) 133 g/MWh
Svaveldioxid (SO2) 4 g/MWh
Stoft 2 g/MWh
Fjärrkyla
Koldioxidekvivalenter 12,5 kg COekv/MWh
   
Bränslefördelning

På energiforetagen.se kan du läsa mer om miljövärderingen av fjärrvärme. Saknar du några uppgifter? Kontakta vår kundservice på 016-10 60 60 eller kundservice@eem.se så hjälper vi dig.  

*Utsläppsvärdena inkluderar endast utsläpp från förbränningsprocesserna. Utsläppsvärdena för fjärrkyla räknas som ett medelvärde baserat på de senaste fem årens påfyllda köldmediemängd.

Ordlista för miljövärden

Primärenergi

Primärenergi är den energi som finns som naturresurs innan den har omvandlats av människan, till exempel träd, vattenkraft, kol och olja.

Primärenergifaktor

Primärenergifaktorn visar hur effektivt ett system är, ju lägre siffra desto effektivare system.

Fossila bränslen

Fossila bränslen är energikällor som nybildas mycket långsamt, som kol, olja och naturgas. Fossila bränslen är den största källan till utsläpp av växthusgaser som bidrar till den förstärkta växthuseffekten.

Förnybara bränslen

Förnybara bränslen är energikällor som hela tiden återbildas, som vattenkraft, vindkraft, solenergi, vågenergi och biobränslen. Förnybara energikällor bidrar inte till den förstärka växthuseffekten.

Koldioxid (CO2)

Koldioxid är en växthusgas som bildas vid förbränning av ved, kol och olja. Koldioxid är den största orsaken till den förstärkta växthuseffekten.

Kväveoxid (NO2)

Kväveoxider bildas vid all förbränning vid höga temperaturer och utsläppen bidrar till försurning och övergödning i mark, skog och vatten.

Svaveldioxid (SO2)

Svaveldioxid är en färglös och hostretande gas. Den släpps ut vid förbränning av fossila och andra svavelhaltiga ämnen men även från naturliga processer såsom vulkanutbrott. Svaveldioxid oxideras i atmosfären och bildar svavelsyra, vilket bidrar till försurning.

Stoft

Stoft är små fasta fragment som sprids i luften. Partiklar i utomhusluften har hälsoskadliga effekter, speciellt för känsliga personer.

Kontakta kundservice

Har du frågor om fjärrvärme? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.

Ikon för priser

Priser för Fjärrvärme

Här ser du aktuella priser för våra fjärrvärmetjänster. Du kan också beräkna din anslutningsavgift om du inte redan har anslutit dig.