Till sidans huvudinnehåll
Fordonsgasmacken

Frågor och svar om biogas och fordonsgas

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om biogas och fordonsgas.

Blir allt matavfall biogas?

Allt matavfall som sorteras i Eskilstuna blir biogas och även biogödsel. Matavfallet skickas till återvinningscentralen Lilla Nyby där en maskin öppnar och skiljer plastpåsen från matavfallet. Vatten tillsätts dels för att tvätta bort maten från plastpåsarna och dels för att göra matavfallet pumpbart. Maten tillsammans med vattnet kallas slurry. Slurryn skickas sedan 2016 vidare med tankbil till Södertälje och Huddinge där den rötas och blir till biogas. Resterna efter rötningen kan sedan användas som gödningsmedel på åkrarna. Detta är även anledningen till att vi inte rötar matavfall på vår egen anläggning Ekeby. Om vi hade blandat matavfallet med avloppsslammet hade det inte blivit ett godkänt gödningsmedel. Det senaste året har det pågått en utredning om hur vi kan utöka biogasproduktionen och ta tillvara på vårt eget matavfall lokalt.

Vad är fordonsgas?

Fordonsgas är ett samlingsnamn för metangas till fordon, antingen förnybar biogas eller fossil naturgas eller en blandning av dessa två. Vi erbjuder kunder med gasfordon i Eskilstuna en blandning av egentillverkad biogas, inköpt biogas och vid behov klimatkompenserad naturgas. Vår biogas täcker idag ungefär en tredjedel av biogasbehovet i vår kommun. Resterande del köps in.

Vad får jag för slags gas på fordonsmacken på Fabriksgatan i Eskilstuna?

Biogasen på vår mack är en kombination av egentillverkad och inköpt gas. I de fall då biogasen inte räcker till, varken hos oss eller hos våra leverantörer, köps naturgas in. Naturgas är inte förnybart, men släpper ut betydligt mindre koldioxid än andra fossila bränslen – 25 procent mindre än olja och 40 procent mindre än kol. Att tanka vår fordonsgas, oavsett sammansättning, är alltså betydligt bättre än att tanka bensin eller diesel.

Vad är gröngasprincipen? 

När biogasen inte räcker till, varken hos oss eller vår leverantör, köps naturgas in. Då kompenserar vi med gröngasväxling för att bidra till hållbar utveckling. Läs gärna om gröngasprincipen hos Energigas Sverige.

Servicelöfte för biogas

Vårt uppdrag är att med långsiktigt hållbar produktion och leverans av fordonsgas bidra till en klimatsmart och hållbar utveckling i Eskilstuna. Detta gör vi genom att processa och förädla restprodukter till biogas. Du kan läsa mer i våra servicelöften för biogas (pdf)  

Ordlista för biogas

Biogas

Biogas är en förnybar gas som bildas när organiskt material, som exempelvis växter, gödsel, källsorterat organiskt hushållsavfall, avloppsvatten från livsmedelsindustrier och slam från avloppsreningsverk bryts ner av bakterier i syrefri miljö.

Naturgas

Naturgas, ibland även kallat jordgas, är ett fossilt bränsle, men med mycket låga utsläpp av svavel, kväveoxider, tungmetaller och partiklar. Naturgasen är den största energigasen i Sverige.

Metangas

Metangas är en växthusgas som antingen kommer från jordskorpan (då kallad naturgas) eller från ett organiskt nedbrytningsbart material (då kallad biogas).