Vad är ett verksamhetsområde?

Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är ett avgränsat område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar. Inom ett verksamhetsområde är VA-huvudmannen skyldig att förse samtliga fastigheter inom området med vatten och avlopp. Fastighetsägarens skyldighet inom ett verksamhetsområde är att betala anläggningsavgiften för vatten och avlopp efter att förbindelsepunkten är upprättat och meddelad.