Till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar om mätarbytet

Vem byter elmätarna? Varför och när ska elmätarna bytas? När byter ni mätarna? Här hittar du svar på dina frågor kring mätarbytet.

Så länge du använder el behöver vi enligt lag mäta din användning. Under byggtiden kan vi rekommendera dig en tillfällig elanslutning, i vardagligt tal kallad för ”byggström”, som du kan använda dig av tills den nya elanläggningen är på plats. En formell föranmälan av en auktoriserad elinstallation krävs för att få en tillfällig elanslutning.

Däremot kan vi inte anpassa vår utrullningsplan för mätarbytet till enstaka kunder då utrullningsplanen är mycket snabb.

Skillnaden på din faktura från elnät blir att månadens högsta uttagna effekt kommer att presenteras. På det tas dock ingen avgift ut. Högsta uttagna effekt är uppmätt den timmen i månaden som du har använt mest el.

Att följa upp högsta uttagna effekt kommer att vara viktigt i framtiden när elbehovet i Sverige växer och elproduktionen blir mer varierad. Den nya raden på fakturan blir en referens för din elanvändning.

De gamla mätarna skrotas och de ingående komponenterna skickas på återvinning.

Dagens elektroniska mätare ska jämställas med annan hushållselektronik vars tekniska livslängd brukar räknas till cirka 10–15 år.Det finns idag inga krav på att byta ut mätarna tidigare. Under den period som mätarna sitter på plats kommer stickprov att göras för att kontrollera mätarnas funktionalitet, vi meddelar de kunder som berörs.

Det är okej att mätaren sitter inne, även om det är enklare för alla parter om den sitter ute. Vi rekommenderar starkt att nya villaanläggningar sätts upp med mätare i ett skåp på tomtgräns. Som fastighetsägare är du fri att flytta på din mätarplats. Detta ska i så fall göras av en auktoriserad elinstallatör som gör en formell föranmälan om detta till oss.

Precis som för elmätaren är det vi som äger mätaren, du som kund äger mätplatsen.Som fastighetsägare ansvarar du alltid för din fjärrvärmeanläggning. Mätarplatsen ägs alltså av fastighetsägaren och syftar till att ge en plats åt fjärrvärmeföretaget att sätta upp mätning. Själva fjärrvärmemätaren tillhör elnätsföretaget och kostnaden för drift och förnyelse av mätaren tas ut genom ordinarie fjärrvärmeavgifter.

Det är vi som nätägare som äger mätaren, du som kund äger mätplatsen.Som fastighetsägare ansvarar du alltid för din elanläggning. Mätarplatsen ägs alltså av fastighetsägaren och syftar till att ge en plats åt elnätsföretaget att sätta upp mätning. Själva elmätaren tillhör elnätsföretaget och kostnaden för drift och förnyelse av mätaren tas ut genom ordinarie elnätsavgifter.

Vi har anlitat Eltel för att genomföra elmätarbytena och Hydrostandard för bytena av fjärrvärmemätare. För att du ska känna dig trygg i att det verkligen är Eltels och Hydrostandards montörer du möter är alla utrustade med ett ID-kort märkt med både Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö och Eltels/Hydrostandards logotyper. Även bilarna kommer att ha båda loggorna.

Om din elmätare sitter inne i din bostad måste du vara hemma vid mätarbytet. Bytet tar cirka 15 minuter och du kommer får en bokad tid ett par veckor innan det är dags att byta elmätare.

För att byta tid kontaktar du Eltel som utför mätarbytet på uppdrag av oss. Kontakta Eltels kundservice på 016-201 60 25.  

Cirka 2 veckor innan bytet får du ett brev med förslag på tid för mätarbytet. Du får bara en specifik tid om din elmätare sitter inne i bostaden eller annat stängt utrymme. Om du inte hör av dig och byter eller bekräftar den bokade tiden kan det hända att du får en påminnelse som sms. Sitter din elmätare tillgänglig utan att du behöver vara hemma får du veta vilken vecka vi kommer till dig. Efter utfört mätarbyte lämnar vi ett kort i din brevlåda.

Om du inte får en bokad tid trots att du vet att din elmätare sitter inomhus, eller i annat stängt utrymme, kan du kontakta Eltels kundservice på 016-201 60 25 för att boka en tid för mätarbyte.

För fjärrvärmemätarna kommer alla byten att bokas eftersom alla värmemätare sitter inomhus.

Det räcker inte att bara ett barn är hemma vid bytet. När vi ska byta el- eller värmemätare inne hos dig måste en person över 18 år vara hemma.

Efter att vi bytt din elmätare lämnar vi ett kort i brevlådan med information om din nya mätare. 

Bytet av elmätare tar cirka 15 minuter och under den tiden kommer du inte ha någon elektricitet i din fastighet. Bytet av fjärrvärmemätaren tar cirka 30 minuter och under tiden kommer värmen vara avstängd.

Beroende på vilket mätarbyte som ska göras och hur du bor kan du behöva vara hemma vid mätarbytet. Du får, oavsett om du bor i lägenhet eller villa och om du behöver vara hemma eller inte under mätarbytet, ett mätarkort av oss efter bytet av elmätaren.

Om du bor i lägenhet med elmätaren inne i din lägenhet: Då behöver du vara hemma vid elmätarbytet och du kommer att få en tidsbokning skickad till dig.

Om du bor i lägenhet med elmätare i trappuppgång eller källare: Du behöver inte vara hemma vid mätarbytet. Vi kommer däremot att informera om att mätarbytet ska ske via lappning i trappuppgång. Under tiden vi byter din elmätare kommer din lägenhet vara strömlös.

Om du bor i villa med elmätaren i mätarskåp utomhus: Du behöver inte vara hemma under mätarbytet, bara se till att det är fri väg fram till mätarskåpet. Du kommer få tidsbokningskort och vi kommer lämna ett mätarkort som visar att vi varit hos dig och bytt mätare.

Om du bor i villa och har elmätaren inne i bostaden: Du behöver vara hemma under mätarbytet för att släppa in oss i bostaden. Se till att det är fritt runt mätarplatsen. Besöket tar 15 minuter och du kommer att få förslag på tid cirka två veckor innan.

Om du har fjärrvärme och bor i villa: Du behöver vara hemma vid bytet av fjärrvärmemätaren då den sitter inomhus, ofta intill fjärrvärmecentralen. Se till att det är fritt runt mätplatsen när vi kommer. Besöket tar cirka 30 minuter och du kommer få en bokad tid cirka två veckor innan.

Tänk på att se till att mätaren är tillgänglig och att det inte är något i vägen för mätaren. Vi kommer läsa av din mätare innan mätarbytet och även dokumentera din mätplats. Du som fastighetsägare ansvarar för att mätplatsen (där mätaren är placerad) är godkänd och vi ansvarar för och äger elmätaren.

Bytet av elmätare utförs av en elektriker och bytet av fjärrvärmemätaren utförs av VVS-installatör. Vi har olika antal kunder med elmätare respektive fjärrvärmemätare och bytet utförs av olika arbetslag, vilket medför att vi inte kan byta el- och fjärrvärmemätaren samtidigt.

Arbetet med mätarbyten kommer pågå under flera år. Vi kommer byta cirka 48 000 mätare i Eskilstuna. Mätarbytet kommer pågå i flera etapper i olika områden. Du kommer få information i god tid innan vi byter din mätare.

De kunder som har både el- och fjärrvärmemätare kommer få två byten vid två olika tillfällen.

Innan bytet kommer du att få ett brev med information om mätarbytet. Därefter kommer du att få ett en tidsbokning ungefär 2 veckor innan vi planerar att komma hem till dig. Om du missar att bekräfta den kan det hända att du får en påminnelse som sms. Besöket tar cirka 15–30 minuter.

Alla kunder kommer i god tid innan mätarbytet få information om bytet per brev. För fjärrvärme- och elmätare som sitter inomhus eller i annat stängt utrymme kommer en tid att bokas och om du missar att bekräfta den kan det hända att du får en påminnelse som sms. För mätare som sitter tillgängliga, exempelvis utanpå huset, kommer vi att byta utan en bokad tid. Du får en tidsbokning för när vi planerar att byta din mätare, men du behöver inte vara hemma.

Elmätarna är från Aidon och värmemätarna är från Landis+Gyr.

Regeringen har fastställt nya funktionskrav som elmätare ska kunna uppfylla senast 2025. De sju funktionskraven handlar om mätning av olika storheter och riktningar, tillgång till kundport, fjärravläsning av mätaren, att mätningen ska kunna rapporteras varje kvart, att mätaren ska registrera strömavbrott, fjärruppdateringar av mätarens mjukvara samt att mätaren ska ha en brytfunktion. Aidons mätare kommer dessutom att kunna mäta elkvalitet samt fler storheter än vad som efterfrågas. De extra parametrarna avser vi använda för att ytterligare höja service och kvalitet på eldistributionen i elnätet.

Som kund betalar du ingen separat avgift för bytet av mätare. Kostnaden för bytet är medräknad i elnätstaxan och i priset för fjärrvärme.

Vad innebär det ”att kostnaden för bytet är medräknat i elnätstaxan och priset för fjärrvärme”? Hur ser det ut med framtida höjningar?

Det är många saker som spelar in i ändringar av elnätsavgifterna. Mätarbyte har varit en förutsedd kostnad och har därför varit medräknad i avgifterna under lång tid och ska inte påverka elnättaxans storlek framöver så långt som vi kan se idag.

För majoriteten av våra kunder kommer elmätarbytet att genomföras med start våren 2022. Bytet pågår i flera etapper och beräknas vara klart till slutet av 2023. Några kunder har fått sina mätare bytta redan under 2019 och 2020. Totalt är det cirka 48 000 elmätare i Eskilstuna och Näshulta som ska bytas ut. Bytet av fjärrvärmemätarna kommer börja sommaren 2022 och pågå till slutet av 2023.

Idag skickar fjärrvärmemätarna in sina mätvärden via samma kommunikationsvägar som de nuvarande elmätarna. Inrapporteringsvägarna för fjärrvärmemätarna förändras på grund av elmätarbytet. Det leder till att vissa fjärrvärmemätare kommer att behöva bytas tidigare än beräknat. Övriga värmemätare byts enligt ordinarie revisionstakt på 10 år.

I september 2018 tog regeringen beslut om krav på nya funktioner i elmätarna. För att leva upp till lagkravet innebär det att alla elnätsföretag i Sverige behöver byta ut eller uppdatera sina elmätare innan år 2025. Vi kommer att byta ut alla elmätare och arbetet kommer ske i flera etapper. Majoriteten av de mätare som är uppsatta idag är i slutet av sin tekniska livslängd och kraven på nya funktioner i mätarna stämmer bra in i det normala revisionsintervallet.

Enligt tillverkarens mätningar ligger strålningen från radiokommunikationen i våra elmätare på 0,2-4 % av det värde som Strålskyddsmyndigheten anger vara säkert. En smart elmätare kan liknas vid en mobiltelefon som skickar och tar emot meddelanden några gånger per dygn, då tekniken är densamma. Smarta elmätare med likadan radiokommunikation har funnits i branschen i minst 15 år och använts i hem i Eskilstuna i mer än tio år. Vi känner oss trygga med våra elmätare som använder beprövad teknik och tillverkas under strikta kvalitetskontroller.