Till sidans huvudinnehåll

Priser elnät 2023

Den elnätsavgift du betalar är ett viktigt bidrag för hela elnätet i Sverige. Här presenteras elnätspriserna som gäller fr.o.m. 1 januari 2023 och tillsvidare.

Inflyttningsavgift

250 kr exkl. moms

 

Säkringspris

Det fasta priset bestäms av storleken på den passdel som begränsar din mätarsäkring.

Fast pris exkl. moms      kr/år
Fleranvändarpris* 828
16 A 2 992
20 A  3 928
25 A  4 772
Större än 25 A Se prislista Effektpris lågspänning
   
Rörligt pris exkl. moms  
Elöverföring (rörlig avgift)  23,52 öre/kWh
Elöverföring (rörlig avgift) vid fleranvändarpris 35,84 öre/kWh

* Priset gäller för kunder med anläggning på en gemensam elnätsanslutning om minst tre abonnemang. Priset tillåter mätarsäkringar på max 20 A (alternativt 25 A enfas) och en elanvändning på normalt högst 8 000 kWh per år.

 

Tillämpningsbestämmelser för samtliga säkringstariffer och fleranvändarpris

Den fasta avgiften utgår för varje mätpunkt. För kund vars kraftuttag är uppdelat på två eller flera leveranspunkter skall varje leveranspunkt behandlas var för sig.

Det fasta priset bestäms av storleken på den passdel som begränsar din mätarsäkring. Ändring av avgiftsbestämmande passdel får endast ske då skriftligt medgivande erhållits från Eskilstuna Energi och Miljö Elnät och får endast utföras av behörig elinstallatör. Taxebyte medges i regel endast en gång per år. Tröga säkringar av S-märkt typ är tillåtna. Enfasleverans med mätarsäkring på max 25 A erhåller en fast avgift motsvarande den för mätarsäkring 16 A. I angivna fasta avgifter ingår myndighetsavgifter. 

Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB avser att tillämpa Energiföretagen Sveriges allmänna avtalsvillkor om inte annat avtalats med kunden. 

 

Effektpris lågspänning

Den här prislistan är avsedd för kunder vars mätarsäkring är på 35 A eller större.

  Exkl. moms
Fast avgift 200 kr/mån
Månadsmax: april - oktober 58 kr/kW och mån
Månadsmax: november - mars 79 kr/kW och mån
Elöverföring (rörlig avgift) 11 öre/kWh
Överuttag reaktiv effekt 25 kr/kVAr och mån


Villkor

För kund vars kraftuttag är uppdelat på två eller flera leveranspunkter skall varje leveranspunkt behandlas var för sig. Säsongsmässigt eller periodiskt återkommande ändring av tariff är inte tillåtet.

Abonnemang (fast avgift) betalas för varje månad. I angivna fasta avgifter ingår myndighetsavgifter.

Månadsmax erläggs varje månad för det högsta uttagna timeffektvärdet i kW under månaden.

Uttag av reaktiv effekt i kVAr medges varje månad till en viss procentuell andel av månadsmax i kW samma månad. Den fria uttagsrätten är 50 % under november-mars och 100 % under april-oktober. Vid uttag av reaktiv effekt över den fria uttagsrätten faktureras en överuttagsavgift.

Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB avser att tillämpa Energiföretagen Sveriges allmänna avtalsvillkor om inte annat avtalats med kunden.

 

Effektpris högspänning

Den här prislistan är avsedd för kunder som är anslutna och köper på högspänningsnivå.

  Exkl. moms
Fast avgift 1000 kr/mån
Abonnemangsavgift 20 kr/kW och mån
Månadsmax 23 kr/kW och mån
Elöverföring (rörlig avgift) 6 öre/kWh
Överuttag reaktiv effekt  25 kr/kVAr och mån
Överinmatning reaktiv effekt 25 kr/kVAr och mån
   


Villkor

Tillägg sker med 4 kr/kW och månad på abonnemangsavgiften när mätning sker på transformatorns nedsida. Alternativet kan inte väljas för nya anläggningar.

Eskilstuna Energi och Miljö Elnät bestämmer leveransspänning. För kund vars kraftuttag är uppdelat på två eller flera leveranspunkter skall varje leveranspunkt behandlas var för sig. Säsongsmässig eller periodiskt återkommande ändring av abonnerad effekt är inte tillåten.

Abonnemang (kr/månad) betalas för varje månad. I angivna fasta avgifter ingår myndighetsavgifter. Månadsmax erläggs varje månad för det högsta uttagna timeffektvärdet i kW under månaden.

Abonnemangsavgift betalas för det i förväg avtalade effektuttaget, ”abonnerad effekt”. Om det verkliga effektuttaget, månadsmax, överstiger abonnerad effekt, utgår en överuttagsavgift på 60 kr/kW och månad (exkl. moms). Överuttagsavgiften beräknas på den del av effekten som överstiger den abonnerade effekten. Exempel: Avtalad effekt = 1 000 kW, månadsmax = 1 100 kW, ger effektavgift = 20 x 1 000 + 23 x 1 100 + 60 x 100 = 20 000 + 25 300 + 6 000 = 51 300 kr för aktuell månad.

Uttag av reaktiv effekt i kVAr (induktiv last) medges varje månad upp till 50% av abonnerad effekt i kW. Vid uttag av reaktiv effekt över den fria uttagsrätten faktureras en överuttagsavgift.

Inmatning av reaktiv effekt i kVAr (kapacitiv last) medges varje månad upp till 5% av abonnerad effekt i kW. Vid inmatning av reaktiv effekt över den fria inmatningsrätten faktureras en överinmatningssavgift.

Vid inflyttning debiteras en administrativ kostnad på 250 kr.

Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB avser att tillämpa Energiföretagen Sveriges allmänna avtalsvillkor om inte annat avtalats med kunden.

 

Småskalig kraftproduktion

Olika delar av nätet har olika behov och ligger därför på olika prislistor. Vår ersättning till småskaliga producenter avspeglar i första hand de olika priserna som vi har mot regionnätet. En producent bidrar till att sänka nätförlusterna vilket vår prislista också tar hänsyn till.

Prislistorna kan grovt delas in i följande geografiska områden

Område  
L1 Eskilstuna
T1 Folkesta, Hällbybrunn
L2 Torshälla
X Näshulta

 

  Område Gäller fram till 30/6 Gäller från och med 1/7 
Fast avgift   200 kr/mån 200 kr/mån
Effektersättning, november - mars, 
vardag kl 06-22
  3,2 öre/kWh 3,2 öre/kWh
Rörlig ersättning högpristid,
november - mars, vardag kl 06-22
L1 11,4 öre/kWh 8,30 öre/kWh
  T1 12,6 öre/kWh 8,90 öre/kWh
  L2 14,2 öre/kWh 10,50 öre/kWh
  X 18,60 öre/kWh 14,70 öre/kWh
Rörlig ersättning, all övrig tid L1 7,6 öre/kWh 4,40 öre/kWh
  T1 8,8 öre/kWh 5,10 öre/kWh
  L2 10,5 öre/kWh 6,80 öre/kWh
  X 14,70 öre/kWh 10,90 öre/kWh
       
Vid max 200 A säkring (lågspänning)      
Fast avgift   200 kr/mån 200 kr/mån
Rörlig ersättning   8,0 öre/kWh 4,70 öre/kWh
      Samtliga priser är exkl. moms


Villkor

1. För kund med anslutning till lågspänning gäller ordinarie elnätspriser för uttag. 
2. Säsongsmässig eller periodiskt återkommande ändring av prislista är inte tillåtet. 
3. Utbetalning av ersättningar och sker normalt vid fakturering av elnätsavgifter efter varje kalendermånad. 
4. Rörlig ersättning betalas ut för inmatad elenergi (kWh). 
5. Kund med både abonnemang för uttag och inmatning i samma punkt (samma mätare) betalar bara fast avgift för uttagsabonnemanget.
6. Uttag av reaktiv effekt i kVAr är tillåten upp till det högsta av värdena för a: 50 % av abonnerad effekt för uttag, b: 10 % av abonnerad effekt för inmatning. Om överuttag av reaktiv effekt ändå sker är kunden skyldig att erlägga extra avgift för överuttaget som är 25 kr/kVAr och månad. Separat avtal kan upprättas om annan hantering.
7. Inmatning av reaktiv effekt är inte tillåten vid inmatningsabonnemang utan samtidigt uttagsabonnemang. Om inmatning av reaktiv effekt ändå sker är kunden skyldig att erlägga extra avgift som är 25 kr/kVAr och månad. Inmatad reaktiv effekt baseras på högsta inmatade reaktiva effekten (kVAr) under månaden. Kunden är också skyldig att i samråd med nätägaren vidta nödvändiga åtgärder för att det inte ska upprepas. Separat avtal kan upprättas om annan hantering. Regler för uttagskund på högspänning, som även har lokal produktion, gäller dock (vid samma mätare, inmatning av reaktiv effekt i kVAr (kapacitiv last) medges varje månad upp till 5 % av abonnerad effekt för uttagen effekt i kW).
8. Anslutningens möjligheter till utökning begränsas bl.a. av nätets beskaffenhet och befintliga säkringar. Anslutningsavgift blir aktuell vid ändrad anslutning. Om någon månadseffekt överstiger den avtalade anslutningseffekten ska ny anslutningseffekt bestämmas och anslutningsavgift betalas av kunden för utökad anslutning enligt aktuella avgifter och villkor för anslutningsavgifter. 
9. Kunden är ansvarig för abonnemanget och för all överföring till dess slutavläsning gjorts. Ägarbyte ska anmälas skriftligt 10 dagar i förväg för att undvika felaktig fakturering. Avtalsöverlåtelse ska undertecknas av båda parter och godkännas av nätägaren. 
10. I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren som finns på EEMs hemsida www.eem.se.
11. Tillsyn av avgifter och villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.

 

Följande dagar, vilka kan infalla måndag - fredag, betraktas ej som vardagar: Nyårsdagen, Trettondedag jul, Skärtorsdag, Långfredag, Annandag påsk, Valborgsmässoafton, Första maj, Kristi himmelsfärdsdag, fredagen efter Kristi himmelsfärdsdag, Nationaldagen, Midsommarafton, Julafton, Juldagen, Annandag jul och Nyårsafton.

 

Mikroproduktion

Mikroproduktion är produktion av egen elenergi under ett vanligt uttagsabonnemang på max 63 A. Överskottsproduktion är producerad energi som överskrider använd energi och matas in i elnätet.

  Gäller fram till 30/6 Gäller från och med 1/7
Rörlig ersättning för överskottsproduktion (nätnytta) exkl. moms 8 öre/kWh 4,70 öre/kWh
OBS! Kan innebära momspliktig ersättning
   
 
 

Gatubelysning

Abonnemanget förutsätter matning ifrån gatubelysningscentral i eller i direkt anslutning till nätstation där tändning/släckning sker 1 gång/dygn vid skymning/gryning. 

  Exkl. moms
Abonnemang (fast avgift) 4 116kr/år och uttagspunkt
Elöverföring (rörlig avgift) 23,52 öre/kWh
   
 

Tillfälligt anslutna kunder

Den här prislistan är avsedd för kunder med en förväntad inkopplingstid kortare än en månad.

Mätarsäkring       Exkl. moms
35 A 6 650 kr/år
50 A   9 500 kr/år
63 A 11 970 kr/år
80 A 15 200 kr/år
100 A 19 000 kr/år
125 A 23 750 kr/år
160 A 30 400 kr/år
200 A 38 000 kr/år
201-300 A 57 000 kr/år
400 A 76 000 kr/år
500 A 95 000 kr/år
600 A 114 000 kr/år
700 A 133 000 kr/år
800 A 152 000 kr/år
900 A 171 000 kr/år
1000 A 190 000 kr/år
Elöverföring (rörlig avgift) 23,52 öre/kWh
   


Vad är elnätsavgift?

Den elnätsavgift du betalar är ett viktigt bidrag inte bara för din och dina grannars anslutningar, utan även för hela elnätet i Sverige.

Elnätsföretaget tar betalt för drift och underhåll av elledningar. Ofta betalar du en avgift för abonnemang och en avgift för elöverföring per använd kilowattimme (kWh). Hur mycket du betalar för abonnemanget beror bland annat på säkringens storlek, säkringen påverkar kostnaden. Du kan fråga en elinstallatör om du har rätt storlek på säkring. Ditt elnätsföretag kan också ge dig råd.
Du kan inte välja elnätsföretag och därmed inte påverka kostnaderna på så vis. Du väljer själv elhandelsföretag för den el du använder.