""

Vi hjälper dig att hantera farligt avfall

Farligt avfall används som ett samlingsnamn för avfall som på kort eller lång sikt ger upphov till skada hos människa, djur eller ekosystem om det inte omhändertas på rätt sätt. Hanteringen av farligt avfall är noga reglerat i avfallslagstiftningen och det är viktigt att det görs på rätt sätt.

Egenskaper som gör att avfall klassificeras som farligt är:

 • Explosivt
 • Oxiderande
 • Brandfarligt
 • Irriterande
 • Hälsoskadligt
 • Giftigt
 • Cancerframkallande
 • Allergiframkallande
 • Frätande
 • Smittförande
 • Fosterskadande
 • Mutagent
 • Ekotoxiskt

Farligt avfall får inte blandas med annat avfall, eller spädas med andra ämnen eller material. Olika slag av farligt avfall får heller inte blandas med varandra. Exempelvis får lösningsmedel inte hällas i samma behållare som spillolja.

Farligt avfall som uppkommit i verksamhet

Du som har en verksamhet där farligt avfall förekommer har en skyldighet att klassificera avfallet. Avfallsförordningen innehåller en förteckning över vilka avfall som klassificeras som farligt avfall.

Du har även skyldighet att föra anteckningar över mängd avfall som uppkommer årligen samt till vem som avfallet lämnas för vidare hantering, anteckningar skall sparas i 3 år.

När du lämnar ifrån dig avfallet har du skyldighet att kontrollera att den som tar emot och transporterar det (eller hanterar det på annat sätt) har tillstånd för sin verksamhet.

Här kan du läsa mera om vad som gäller för dig som avfallsproducent

Transport av farligt avfall

Farligt avfall får inte transporteras på allmän väg utan tillstånd eller anmälan. Här kan du läsa mer om vad som gäller vid transport av farligt avfall.

Transportdokument för farligt avfall

När farligt avfall lämnas till en ny innehavare för att transporteras inom Sverige ska den som lämnar avfallet (lämnaren) och den som tar emot avfallet (mottagaren) se till att det finns ett transportdokument

Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare. Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren.

Behöver du hjälp med att ordna transportdokument? Kontakta oss så hjälper vi dig. 

Farligt avfall klassificeras som farligt gods

Vägtransporter av farligt avfall kan även omfattas av MSBs föreskrifter om farligt gods (ADR), om det farliga avfallet uppfyller kriterierna för klassificering som farligt gods.

Spillolja, organiska lösningsmedel (thinner, lacknafta, aceton), sprayburkar (aerosoler) är några exempel på farligt avfall som klassificeras som farligt gods.

För att transporterar farligt gods krävs utbildning enligt kapitel 1.3 ADR-s. Det ställer även andra krav på emballage och transportdokumentation.

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid transport av farligt gods.

Om du är tveksam hjälper vi dig att bedöma om godset är farligt eller ej samt avgöra vilken ADR-klass godset tillhör.

Vi hjälper dig att hantera ditt farliga avfall

Vi erbjuder professionell hjälp med klassificering, emballageval och transport av ditt farliga avfall. Tveka inte att kontakta oss om du vill få mer information, boka ett kostnadsfritt besök av en säljare eller få en offert.

Tänk på...

EEM tar inte emot explosiva och/eller radioaktiva avfallsslag, ammunition eller tryckkärl.

 • Explosiva varor eller ammunition - kontakta polisen.
 • Radioaktiva varor - kontakta SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten.
 • Tryckkärl - återlämnas till tillverkare/återförsäljare.

Spårbarhet av farligt avfall

Det saknas i dag möjlighet att spåra farligt avfall i Sverige. Naturvårdsverket har därför fått i uppdrag att ta fram en digital lösning som möjliggör spårbarhetsrapportering av farligt avfall. Från och med den femte juli 2020 sker rapporteringen via den nya lösningen. Målet är också en förbättrad statistik för farligt avfall nationellt.

Rapporteringen gäller för alla berörda aktörer i Sverige, oavsett om man producerar, transporterar eller tar emot farligt avfall.

Därmed kommer det ställas krav på samtlig verksamhetsutövare som genererar farligt avfall att rapportera in i Spårbarhetssystemet. Det som ska rapporteras är bl.a. avfallskod, volym, R&D-koder och datum.

Emil Fritzell.

Vill du ha personlig hjälp?

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ditt företag. Kontakta gärna en av våra säljare.

Vill du göra en beställning?

Om du vill beställa en produkt eller beställa hämtning av avfall är du välkommen att ringa vår kundservice på nummer 016-10 60 60.