Frågor och svar om kokningsrekommendationen

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna gällande kokningsrekommendationen som just nu gäller i delar av Eskilstuna.

Vem behöver koka sitt vatten?

Vi rekommenderar samtliga hushåll inom de markerade områdena på kartan att koka sitt vatten innan förtäring och matlagning.

Jag bor på gränsen till området på kartbilden, ska jag koka mitt vatten?

Utifrån den karta vi lagt upp på hemsidan och Facebook ber vi alla inom området att koka vattnet. Bor du nära den gränsen, eller om gränsen passerar ditt område, ber vi dig att koka vattnet för att vara på den säkra sidan. Så snart läget ändras kommer vi att gå ut med ny information på eem.se/kokavatten.

Varför ska jag koka mitt vatten?

Kontroller visar att vattnet på vissa provtagningspunkter inom kartans markerade områden inte uppfyller föreskrivna kvalitetskrav. Orsaken till störningen är ännu oklar, men en utredning pågår och provtagningar genomförs löpande.

Vilken typ av bakterier har påträffats i vattnet?

Det är koliforma bakterier som hittats i vattnet. Koliforma bakterier förekommer naturligt i jord och när det gäller kommunalt dricksvatten indikerar de i första hand ytvattenpåverkan. Det är exempelvis väldigt vanligt att dessa bakterier förekommer i vattnet från egna brunnar.

Hur hög är halten av koliforma bakterier?

Gränsen för bedömningen otjänligt kommunalt dricksvatten avseende koliforma bakterier är 10/100 ml i dricksvattenprov. Det kan jämföras med hushåll utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten som inte omfattas av detta utan hänvisas till Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Där är gränsvärdena för tjänligt med anmärkning 50 koliforma bakterier/100 ml och för otjänligt 500/100 ml prov. I det här fallet har som högst 15/100 ml påvisats i ett av proverna som tagits vid provtagningsställena. Bakteriehalterna i de flesta proverna inom det påverkade området understiger gränsen för otjänligt vatten. Oavsett halten bakterier förhåller vi oss till de regler och rutiner som gäller vid påvisade otjänliga resultat och vidtar nödvändiga åtgärder.

Hur länge har bakterierna funnits i vattnet?

I nuläget går det inte att svara på exakt hur länge vattnet har varit otjänligt. Den 4 och 11 september genomfördes de senaste proverna utifrån egenkontrollprogrammet och de visade på bra vattenkvalitet. Däremellan har dagliga driftkontroller genomförts på vattenverket vid Hyndevad. Vi utför ständigt online-mätningar, till exempel grumlighet och ph-värde på vattnet. Dessutom utför vi regelbundna mikrobiologiska undersökningar och flera andra kemiska undersökningar. Vi utgår från specificerade kriterier och larmgränser, så skulle det vara några avvikelser kan vi agera direkt.

Vad ligger till grund för händelsen med vattnet?

Den troliga orsaken är ytvatten kommit in i distributionssystemet. Det går däremot ej i efterhand att helt säkerställa exakt plats där ytvatten kan ha kommit in i ledningssystemet.

När vi upptäcker ett avvikande provresultat går vi alltid tillbaka och granskar genomförda driftarbeten, störningar och provtagningar. Arbeten och störningar då en eller fler ventiler måste stängas är särskilt intressanta. Den händelse som inte kan uteslutas som en möjlig orsak är en större läcka som skedde på Carlavägen 28 september.

Vid arbeten är alltid kompetens, noggrannhet och erfarenhet nyckelkomponenter. Det viktiga att säkerställa övertryck i systemet som förhindrar att ytvatten kan tränga i systemet medan man lagar läckan. Det går tyvärr aldrig att helt utesluta tryckfall. När en störning inträffar är det viktigt att avgränsa påverkat område med god säkerhetsmarginal. Vatten är ett livsmedel och säkerheten för invånarna som ska dricka vattnet går alltid först samt att följa gällande lagstiftning och regelverk. 

Hur länge dröjer det innan vattnet är återställt?

Vi är självklart måna om att vattenkvaliteten är helt återställd innan vi häver kokningsrekommendationen. Kommunalt dricksvatten är ett livsmedel som omfattas av Livsmedelsverket föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Säkerheten har högsta prioritet och innan kokningsrekommendationen hävs måste samtliga kvalitetskriterier vara uppfyllda. Vår bedömning är att det kan ta minst 2-3 veckor efter att upptäckten gjordes.

Hur gör jag för att koka vattnet?

Vattnet ska kokas upp i en kastrull eller vattenkokare så att tydliga bubblor syns, då har vattnet uppnått rätt temperatur (100 °C) för att det med säkerhet ska bli tjänligt. Läs mer om kokningsrekommendationen här.

Vad gör jag om jag redan druckit vattnet utan att koka det först?

Om du har några sjukdomssymptom eller känner dig orolig, ber vi dig kontakta 1177 eller en läkare.

Har det upptäckts några sjukdomsfall sedan vattnet blev otjänligt?

Inte vad vi känner till. Vi får in rapporter från Folkhälsomyndigheten och resultaten visar inget anmärkningsvärt. Vi följer rapporten kontinuerligt.

Kan mitt husdjur dricka vattnet?

Till våra husdjur krävs dricksvatten av lika hög kvalitet som vi människor kräver enligt Jordbruksverket, så koka vattnet till ditt husdjur. Läs mer på jordbruksverket.se.

Kan jag dricka kaffe ur kaffemaskin/kaffekokare?

Oftast inte, vattnet som ska drickas ska kokas upp till 100 °C för att det med säkerhet ska bli tjänligt och de allra flesta kaffemaskiner uppnår inte den temperaturen.

Kan jag borsta tänderna i vattnet?

Vi rekommenderar att du kokar vattnet till tandborstning.

Kan jag duscha, tvätta, diska, städa och spola på toaletten?

Ja, men se till att små barn inte sväljer vatten när de duschar. Undvik att bada. Diska i diskmaskin på högsta temperatur och med torkprogram. Om du handiskar, låt disken torka innan den används.

Hur ska jag göra när jag sköljer sallad?

Vi rekommenderar att du sköljer grönsaker som inte ska kokas med kokat vatten.

Kan jag tvätta sår med vattnet?

Vattnet ska kokas innan det används för sårtvätt.

Kan jag få ersättning för inköp av flaskvatten?

Nej, ingen ersättning ges för inköp av vatten. Vår rekommendation är att koka och dricka kranvattnet.

Kommer jag att kunna få avdrag på min nästa vattenräkning p g a kokningsrekommendationen?

Enligt praxis dras det inte av på räkningen eftersom vattnet fortfarande går att använda och dricka om man kokar det enligt våra rekommendationer. VA:s ansvar regleras i lag (2006:412) om allmänna Vatten- och avloppstjänster (Vattentjänstlagen).

Kan jag få ekonomisk ersättning för att jag kokar mitt dricksvatten?

Vi har stor förståelse och beklagar alla besvär som uppstått i samband med kokningsrekommendationen. Självklart är målet för oss att alltid leverera fullgott vatten. När oförutsedda händelser trots allt inträffar gör vi allt vi kan för att, så snabbt som möjligt, återställa dricksvattenkvaliteten och säkerställa det viktigaste livsmedlet till våra kunder.

En av frågorna som kommit upp är ersättning/avdrag på grund av kokningsrekommendationen. Med anledning av det vill vi tydliggöra att det inte föreligger någon uppenbar skyldighet att lämna någon kompensation. Vårt ansvar regleras i lag (2006:412) om allmänna vatten- och avloppstjänster och alla eventuella ersättningsanspråk kommer att utredas och baseras på om vi har brustit i vårt uppdrag. Varje ersättningsanspråk som skickas till vår kundservice ska innehålla en redogörelse för vad ersättningen begärs för och med vilket belopp.

Varje ersättningsanspråk utreds var för sig. Det är därför inte aktuellt med ett generellt avdrag på kommande VA-räkning, utan alla som kräver ersättning måste enskilt skicka in sina ersättningsanspråk för utredning.

Vad kostar det att koka vatten?

Att koka 1,5 liter vatten i en vattenkokare (2000W) med en total elkostnad på 1,20 kr/kWh kostar 11 öre. 

Jag har inte fått något SMS, hur kommer det sig?

Listan för SMS-utskick är från alla registrerade telefonabonnemang i Eskilstuna kommun. Har du inte fått SMS:et kan det bero på att ditt nummer inte finns offentligt registrerat eller att du har ett kontantkort. Det kan också bero på tekniska faktorer på vägen fram till din telefon. Vi förstår att SMS:et inte når alla, men det är ett komplement för att snabbt nu ut till så många som möjligt.

Jag har fått SMS men bor inte i det drabbade området, hur kommer det sig?

Vi valde att skicka ut SMS:et till alla registrerade telefonnummer i Eskilstunaområdet för att vi ville vi nå ut till allmänheten så fort det bara gick och i så stor omfattning som möjligt. Även om du inte bor i det påverkade området så kanske du rör dig där via till exempel ditt jobb eller besöker någon bekant och då är informationen relevant ändå.

Kommer ni att informera om situationen på andra språk?

All information på vår hemsida går att översätta via eem.se/translate. På eem.se/kokavatten finns faktablad om kokningsrekommendationen på åtta olika språk.

Hur ska restauranger göra, kommer ni att placera ut vattentankar?

Vid längre vattenavbrott sätter vi ut vattentankar. Nu är vår rekommendation till restauranger att koka vattnet innan användning.

Varför tillsätter ni klor i vattnet?

Klor tillsätts alltid i en liten mängd direkt i vattenverket. Det vi gör nu är att förstärka kloreringen i dricksvattnet för att öka möjligheten att få bort bakterierna. Detta kan göra att man kan känna klorlukt från vattnet och det kan också få en annan smak. Den klorhalt vi tillsätter ligger under Livsmedelsverkets tillåtna gränser. Koka dricksvattnet enligt rekommendation, därefter kan det användas som vanligt.

Hur håller jag mig uppdaterad om läget?

Information läggs ut på vår hemsida där vi uppdaterar löpande. Vi informerar även på vår Facebooksida. Om du har frågor, kontakta oss gärna på telefonnummer 016-10 60 60.

 

På Livsmedelsverkets hemsida finns mer information om vilket vatten som du måste koka och till vad det är okej att använda okokt vatten.

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/dricksvatten1/nar-du-maste-koka-dricksvattnet

 

Bor du utanför berörda områden men ändå uppfattar att det är något fel på ditt vatten hänvisar vi dig att anmäla via vår Felanmälan. Felanmälningar kan göras dygnet runt till 016-10 60 60. Om ditt ärende inte är brådskande kan du även mejla in det till kundservice@eem.se.