Karta över torrdamm.

Anläggning av torr dagvattendamm

I april 2018 påbörjades arbetet med att anlägga en så kallad torr dagvattendamm som ska fungera som ett utjämningsmagasin vid kraftig nederbörd eller snösmältning.

Torrdammen anläggs i området mellan Snickarvägen och järnvägsspåren. Syftet med torrdammen är både att minska risken för översvämningar i området och att minska belastningen på reningsverket.

Slänterna till dammen byggs så att man ska ha möjlighet att utnyttja ytan bättre än vad man haft möjlighet till tidigare och dessa kommer vid färdigställandet att sprutsås med ängsgräs. De stora träden som står mellan Snickarvägen och dammen kommer att sparas.

Vägavstängningar
Vid omkoppling av befintligt ledningsnät, som ska kopplas i dammen kommer vi att schakta upp gatan i korsningen Snickarvägen/Alforsgatan och Skräddarvägen/ Snickar-vägen/Målarvägen. Korsningarna kommer inte att vara avstängda samtidigt och information kommer att skyltas innan avstängningarna. Tillfälliga förbindelsevägar meddelas också innan avstängning.

Det kommer att finnas tillgänglighet till alla fastigheter under byggnation även om den är något begränsad.

Byggtrafik
I samband med dammbygget kommer området också att påverkas av en del byggtrafik vid bortforsling av massor och leveranser av material till dammbygget.

Utförande entreprenör är Tuna Entreprenad AB.