VA-arbete på Tegelbruksgatan.

Tegelbruksgatan

I slutet av januari påbörjade vi projektet med att anlägga ett dagvattensystem längs Tegelbruksgatan. Arbetet beräknas pågå till augusti 2018.

I samband med kommunens upprustning av gång- och cykelbanan längs Tegelbruksgatan kommer vi att anlägga ett nytt dagvattensystem längs med samma gata. Det underlättar att göra arbetet i samband med upprustningen då vi kan samverka i det stora grävarbetet som sker, men det är också en investering för framtiden. Dagens äldsta ledningar är nämligen från 20-talet och börjar bli dåliga. Förutom att säkerställa fungerande ledningar behöver vi också säkerställa en korrekt hantering av dagvatten. Entreprenören för hela byggnationen är Stadsbyggnadsförvaltningens gatuenhet.

Under arbetets gång kan vissa gatuavstängningar bli nödvändiga och framkomligheten blir därmed begränsad. I samband med inkoppling av nya ledningar och byte av ventiler kan också vattnet behöva stängas av. Information om vattenavstängningar kommer att meddelas när det är aktuellt, i första hand på vår driftinformationssida eem.se/driftinformation. Denna sida kommer att uppdateras kontinuerlig med aktuell information.

Aktuell information om arbetet

19-20 mars 
Vi stänger av vattnet från kl. 22.00 fram till kl. 05.00 dagen efter på Tegelbruksgatan 5-15, Zetterbergsgatan 1-8, Östra Tunagatan 1-8, Brunskogsgatan 1, Lindtorpsgatan 1-10, Båtsmansgatan 1-7 pga inkopplingsarbete. En vattensläpkärra kommer ställas ut i korsningen Zetterbergsgatan Tegelbruksgatan för påfyllning under avstängningen.

16 mars
Vi stänger av vattnet från kl. 07.00 till 16.00 på Tegelbruksgatan 5-15, Zetterbergsgatan 1-8, Östra Tunagatan 1-8, Brunskogsgatan 1, Lindtorpsgatan 1-10, Båtsmansgatan 1-7 för ännu ett inkopplingsarbete. En vattensläpkärra kommer ställas ut i korsningen Zetterbergsgatan Tegelbruksgatan för påfyllning under avstängningen.

12 mars 
Vi stänger av vattnet från kl. 08.00 till 12.00 på Tegelbruksgatan 5-15, Zetterbergsgatan 2-8 och Östra Tunagatan 8 då vi behöver utföra ännu ett inkopplingsarbete av en ny ledning. En vattensläpkärra kommer att stå utställd på Östra Tunagatan för påfyllning av vatten under avstängningen, men tappa gärna upp vatten i förväg vid behov.  

23 februari 
Fredag den 23 februari från kl. 07.30 fram till 14.00 kommer vattnet att vara avstängt på Tegelbruksgatan 5-15, Zetterbergsgatan 2-8 och Östra Tunagatan 8.  Detta då vi ska genomföra ett inkopplingsarbete på ledningsnätet på området. Det kommer att finnas en vattensläpkärra utställd på Östra Tunagatan för påfyllning under avstängningen. Tappa gärna upp vatten i förväg så att ni klarar er under dagen. 

6-7 februari
Tisdag den 6 februari kl. 22.00 kommer vi att stänga av vattnet på Tegelbruksgatan 1, 6 och 5-15, Nyforsgatan 2-4, Järntorgsgatan 1-5, Östra Åsgatan 3, Zetterbergsgatan 1 och 2-8, Östra Tunagatan 3-9 och 4-8, Båtsmansgatan 1-7 och Lindtorpsgatan 2 samt 6-10. Denna gång ska vi genomföra ett reparationsarbete på ledningsventilerna. Det kommer att finnas en vattensläpkärra utställd på Järntorget för påfyllning under avstängningen. Tappa gärna upp vatten i förväg så att ni klarar er över kvällen/natten. Beräknad sluttid för detta avbrott är onsdag morgon kl. 05.00. Efter avstängningen kan missfärgat vatten förekomma. Missfärgat vatten kan upplevas otrevligt att dricka. Låt därför vattnet spola genom kranen tills det klarnar. Undvik att tvätta vittvätt om du upplever missfärgat vatten. 

2 februari
Klockan 9.30-12.00 kommer vi göra en provstängning av vårt ledningssystem, vilket berör Tegelbruksgatan 5-15 och 6, Nyforsgatan 2-4, Järntorgsgatan 1-5 och Östra Åsgatan 3. Detta för att säkerställa omfattningen inför ett ventilbyte på Tegelbruksgatan som är planerat tisdag den 6 februari.  

Provstängningen innebär att boende och verksamma i området kan bli utan vatten i några minuter till och från under den avgivna perioden. Det kan också innebära att vattnet kan bli missfärgat, dels på berörda adresser men även i närliggande områden. Missfärgat vatten kan upplevas otrevligt att dricka. Låt därför vattnet spola genom kranen tills det klarnar. Undvik att tvätta vittvätt om du upplever missfärgat vatten.

18 jan – 5 februari
Korsningen Tegelbruksgatan/Nyforsgatan avstängd för all motorfordonstrafik. Under tiden för avstängningen leds trafiken om och de tre busshållplatserna längs sträckan stängs. Busstrafiken leds om via Kyrkogatan där det också kommer finnas tillfälliga hållplatser.

För att förkorta avstängningstiden kan arbetet pågå fram till klockan 22.00. Vi och Eskilstuna Kommun ber om överseende med ljud och ljus från arbetsfordon som kan upplevas som störande för dig som bor i närheten.

Eskilstuna.se kan du läsa mer om aktuella störningar i trafiken som uppkommer i samband med arbetet. Vi händvisar även alla trafikrelaterade frågor till Stadsbyggnadsförvaltningen.