Skylt vattenskyddsområde

Skydd av vattentäkter i Eskilstuna kommun

En tredjedel av landets vattentäkter saknar skydd, visar en undersökning som Sveriges Radio P1 gjort. Med anledning av detta vill vi berätta om vårt viktiga arbete med att skydda dricksvattnet i Eskilstuna kommun.

De flesta invånare i Eskilstuna kommun får sitt dricksvatten från Hyndevad, som omfattas av både grundvattenskydd och ytvattenskydd. Ett omfattande arbete med att uppdatera föreskrifterna för Hyndevads grundvattenskyddsområde pågår sedan 2014.

- Vårt uppdrag är att leverera kvalitetssäkrat dricksvatten till alla invånare i Eskilstuna kommun. Det är en självklarhet att vi ska skydda vattnet utifrån aktuell lagstiftning, säger Åsa Dalhielm, planeringschef inom Vatten och avlopp.

I Eskilstuna kommuns Vattenplan från 2015 finns fastslagna mål om att skapa skydd för samtliga vattentäkter. Eskilstuna Energi och Miljö driver arbetet i nära samarbete med Eskilstuna kommun. 

Arbetet med att upprätta skyddsområden är resurskrävande. Lagstiftningen gällande utformning av skyddsföreskrifter är komplex, vilket innebär att tid måste läggas på att tolka lagen då det till stor del saknas nationella riktlinjer. Konsekvenser behöver utredas och många sidor ska höras.

- De föreskrifter vi antar måste vara tydliga så att alla vet vad som gäller, säger Åsa Dalhielm.

Hon betonar att det krävs arbete på flera fronter för att minska risker och skydda vårt gemensamma vatten.

- Det handlar inte enbart om att skriva en tydlig lagtext. Att noggrant utreda riskbilden och ha ett nära samarbete med Räddningstjänsten är oerhört viktigt, liksom tekniska varningssystem om en förorening råkar hamna i vattnet. Det måste finnas säkra rutiner om en olycka händer nära en av våra vattentäkter. Att planlägga känsliga markområden inom vattentäkten är också jätteviktigt. Detta arbete pågår just nu i Sandhem.

Eftersom arbetet med att inrätta ett vattenskyddsområde är så resurskrävande kan vi inte arbeta med alla vattentäkter samtidigt.

- Nästa steg är att påbörja processerna med att skapa skyddsområden för kommunens övriga vattentäkter. Dessa finns i Alberga, Ärla och Bälgviken. I Alberga och Ärla finns äldre skyddsbestämmelser. Bälgviken saknar idag skydd, där ska vi göra ett nytt vattenskyddsområde, säger Åsa Dalhielm.

 

Fakta/Fem vattentäkter

I Eskilstuna kommun har vi fem vattentäkter. Fyra av dessa omfattas av skyddsbestämmelser: Alberga, Ärla, Hyndevad grundvattentäkt och Hyndevad ytvattentäkt. Bälgviken saknar idag skyddsområde.