Positiva prisbesked för 2017

Omkostnader är något som drabbar oss alla, dig som konsument och oss som leverantör. Ofta beroende på yttre omständigheter som leder till höjt pris. För 2017 har vi glädjande besked. Förutom en liten justering för våra elnätskunder blir det i stort sett oförändrade priser och taxor.

Det finns många vinster av samarbetet mellan Eskilstuna och Strängnäs kommuner genom bildandet av det gemensamma driftbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, ESEM. Det är detta driftbolag, där all personal är anställd, som sedan 2014 driver Eskilstuna Energi och Miljö. En av vinsterna med detta är att det positivt kan påverka våra priser.

Genom att ta vara på det bästa från de båda kommunernas energibolag och genom att skapa en större gemensam organisation har vi kunnat genomföra effektiviseringar och dragit nytta av stordriftsfördelar.

Fjärrvärme oförändrat pris
För dig som fjärrvärmekund blir det ingen prisförändring, utan samma priser behålls även under 2017. Fjärrvärme ska vara ett fortsatt attraktivt uppvärmningsalternativ och vi jobbar aktivt för att hålla konkurrenskraftiga och långsiktiga priser, inte minst viktigt ur ett miljöperspektiv.
Läs mer om priserna för 2017 här.

Vatten och avlopp rättvisare
Det blir ingen prisökning för VA under 2017. Däremot gjordes en omfördelning av VA-taxan som trädde i kraft 1 november 2016. Omfördelningens syfte var att uppnå en rättvisare fördelning mellan alla anslutna VA-kunder. Det innebär ingen höjning av de totala kostnaderna för VA-kollektivet. Det rörliga kubikmeterpriset sänktes i samband med detta från 21 till 15 kronor per kubikmeter.
Läs mer om den nya VA-taxan här.

Elnät marginell höjning
För att möta de ökade kraven på mätning och kunna ha säkra elleveranser också i framtiden krävs investeringar. Nästa år satsar vi bland annat på Skogstorp, Näshulta och Svalboviken och moderniserar också övervakningen av elnätet.
Det gör att vi från 1 januari måste göra en mindre prisökning på i genomsnitt 3 procent. För dig som kund betyder det cirka 5 kronor i månaden om du bor i lägenhet, 15 kronor i månaden för villa utan elvärme och 20 kronor i månaden för villa med elvärme.
Läs mer om de nya priserna här.

Återvinning rättvisare
När det gäller återvinning och hämtning av hushållsavfall sker ingen total höjning under nästa år. För att möta ökade fasta kostnader ligger däremot ett förslag om en omfördelning i taxan från den rörliga till den fasta delen. Kommunfullmäktige behandlar frågan 24 november. Går förslaget igenom betyder det mindre förändringar för en del av våra kunder.