Oförändrat fjärrvärmepris tack vare hållbar planering

Eskilstuna Energi och Miljös styrelse väljer att lämna priset för fjärrvärme och fjärrkyla oförändrat 2017. Det är en av vinsterna av samarbetet mellan Eskilstuna och Strängnäs kommuner genom bildandet av det gemensamma driftbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, ESEM.

Genom att effektivisera arbetet och skötseln inom det nya driftbolaget har det positiva utfallet blivit minskade kostnader och ett gott ekonomiskt resultat.

– Det här gör att vi fortsätter att vara ett konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ. Samtidigt är vi naturligtvis känsliga för svängningar i omvärlden när det gäller exempelvis räntor och pris och bränsle, säger Fredrik Stake, som är chef för Marknad och Försäljning.

– Målet är givetvis att alltid hålla konkurrenskraftiga och långsiktiga priser, understryker han.

Fjärrvärme ger långsiktig ekonomi som alla vinner på. Priserna på el och elcertifikat har de senaste åren sjunkit kraftigt vilket har gynnat elkunderna mer än kraftvärmeverket. Trots det tycks ändå allt fler se de långsiktigt ekonomiska fördelarna när de väljer fjärrvärme.

– Det är tveklöst det mest långsiktigt hållbara, såväl miljömässigt som ekonomiskt, både idag och i framtiden, säger Ulf Björklund, som är bolagets energichef.

Han pekar på de viktiga fördelarna, där energiresurser som annars skulle gå till spillo i stället kan komma till nytta som fjärrvärme och el. Genom att elda med flis som kraftvärmeverket är byggt för och genom att ta vara på överskottsvärme från industrier skapar vi en cirkulärekonomi.

Fjärrvärme ses som den mest miljömässigt hållbara lösningen. Prognoserna om klimatförändringarnas effekter har blivit alltmer dramatiska. För att stoppa en planetär ekologisk kris undertecknade jordens alla länder i december 2015 ett avtal om klimatmålen. Främsta målet är att hålla temperaturökningen klart under två grader. Sverige kommer klara klimatmålen, mycket tack vare att vi har ett av världens bäst utbyggda fjärrvärmenät och att det utgör grunden för ett hållbart och energieffektivt samhälle. Det gör att många människor värms av samma energikälla. Den ligger nergrävd under våra fötter och fungerar som ett ständigt cirkulerande blodomlopp.

90 % av alla flerbostadshus i Sverige värms idag med fjärrvärme.