Samråd om utökat tillstånd för Lilla Nyby

Samråd i vidare krets enligt miljöbalken för förnyat och utökat tillstånd av återvinningsverksamhet inom Lilla Nyby avfallsanläggning.

Den 1 juli 2014 tog driftbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö (ESEM) över den formella driften av återvinningsverksamheten på Lilla Nyby. Genom en tillståndsansökan överförs det tidigare tillståndet till ESEM som gäller för sortering, bearbetning, behandling och mellanlagring av avfall samt återvinningscentralen. ESEM får därmed ett relevant samlat tillstånd för återvinningsverksamheten.

Det ursprungliga tillståndet från 1993, att årligen ta emot och behandla högst 150 000 ton avfall varav 105 000 ton får deponeras, avspeglar inte på ett rättvist sätt den nuvarande verksamheten inom avfallsanläggningen då deponering av avfall på Lilla Nyby avfallsanläggning upphörde vid utgången av 2008. Deponin på Lilla Nyby avfallsanläggning och kommer, jämte efterbehandling kvarstå som Eskilstuna Energi och Miljös ansvar. Deponin med dess sluttäckning och lakvattenbehandling kommer därmed även i fortsättningen att omfattas av nuvarande gällande tillstånd.

Innan ansökan med miljökonsekvensbeskrivning lämnas till Miljöprövningsdelegationen ska ett samrådsförfarande hållas enligt miljöbalken. Samråd har genomförts med länsstyrelse, tillsynsmyndighet och särskilt berörda. Då bedömningen görs att verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan genomförs ett samråd i en vidare krets. Samråd innebär att vi tar emot eventuella synpunkter skriftligt på den tillståndssökta återvinningsverksamheten på Lilla Nyby avfallsanläggning.

Underlaget för ESEM:s ansökan kan du antingen läsa här, beställa via e-postkundcenter@eem.se eller hämta på vårt kundcenter på Kungsgatan 86 i Eskilstuna.

Synpunkter ska skickas in senast den 8 november via e-post tillkatarina.jansson@eem.se eller till adressen:

Tillstånd Lilla Nyby
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
631 86 Eskilstuna

Har du frågor är du välkommen att skicka e-post till katarina.jansson@eem.seeller vesa.hiltula@eem.se.