Ekeby Våtmark

Ekeby våtmark – en unik oas i Eskilstuna

En plats där unika växtarter och ett myllrande djurliv växer och frodas samtidigt som invånarnas kväverika avloppsvatten renas låter nästan som en illusion. Men faktum är att allt det här äger rum varje dag, året runt på Ekeby våtmark strax utanför Eskilstuna. Varmt välkommen att upptäcka oasen du också.

I Sverige har många av de naturliga våtmarkerna som mossar, myrar, sumpmarker och slättsjöar minskat på grund av utdikning. Därför har också det speciella växt- och djurliv som förknippas med våtmarker minskat. Det är därför viktigt att nya, konstgjorda våtmarker hjälper till att återställa den biologiska balansen. En rik flora av växter och en mångfald av djur, insekter och organismer som är speciella för våtmarker trivs och frodas i Ekeby våtmark.

Så funkar det

När avloppsvattnet når våtmarken är det renat från fosfor, partiklar och syrekrävande ämnen men innehåller fortfarande mycket kväve. Våtmarken i Eskilstuna är en naturlig reningsprocess av vattnet och viktig för miljön. Den tar hand om näringsämnen i avloppsvattnet som annars skulle kunna förorsaka algblomning och syrebrist i Mälaren. Den kan även mildra effekten av klimatförändringar och ändrade nederbördsmönster genom sin vattenhushållande funktion. 

Visste du våtmarker kan hjälpa till att mildra effekten av klimatförändringar genom sin vattenhushållande funktion?

Våtmarkens uppbyggnad

Ekeby våtmark av totalt åtta dammar. Det renade vattnet från reningsverket fördelas via inloppsrör till fem parallella dammar. Vattnet samlas upp i en fördelningskanal och leds vidare till ytterligare tre parallella dammar. Från dessa samlas vatten i en utloppskanal och släpps ut i Eskilstunaån. Vattnet finns i dammarna cirka en vecka innan det släpps ut. Vid utloppet till Eskilstunaån finns ett provtagningshus där flödesmätning och kvalitetsprover genomförs. 

Ekeby våtmark i siffror

  • Total yta 40 hektar
  • Varav dammyta 28 hektar
  • Vattendjup (medel) 1 meter
  • Vattenflöde Medel: 500 liter/s
  • Antal dammar 8 st
  • Volym 280 000 m3
  • Vallarnas längd 9 km
  • Varav dammlängd 6 km