Vad gör jag om jag inte kan finansiera kostnaden för min anslutning?

I vissa fall kan det finnas möjlighet till avbetalningsplan.

36 §  (Lagen om allmänna vattentjänster). En anläggningsavgift skall fördelas på årliga betalningar (delbelopp) under en viss tid, längst tio år, om:

  1. avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter.
  2. fastighetsägaren begär att avgiften skall fördelas och denne ställer godtagbar säkerhet.

Ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) skall betalas på den del av avgiften som inte har betalats, från den dag det första delbeloppet förfaller till betalning till dess betalning sker. På delbelopp som har förfallit till betalning skall ränta i stället betalas enligt 6 § räntelagen från delbeloppets förfallodag till dess betalning sker.