Vad innebär det med en renhållningstaxa egentligen?

Renhållningstaxan reglerar kostnaden för hanteringen av hushållens avfall i Eskilstuna kommun och beslutas av kommunfullmäktige. Renhållningstaxan består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften är en fast avgift som finansierar b.la. drift och underhåll av kommunens återvinningscentraler, miljö- och utvecklingsarbete, information m.m. Hämtningsavgiften täcker kostnaden för hämtning och behandling av avfall. Nivån på hämtningsavgiften baseras på fastighetsinnehavarens/nyttjanderättshavarens val av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsfrekvens. Här kan du läsa den senaste renhållningstaxan för Eskilstuna kommun.