Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Eskilstuna Energi och Miljös verksamhet.

Om du vill veta vilka uppgifter vi behandlar om dig, kan du lämna eller skicka en skriftlig och av dig undertecknad begäran om det till oss på den adress som anges nedan under "kontakt". Vi kommer att lämna ut uppgifter till dig inom en månad från att vi har mottagit din förfrågan, under vissa omständigheter (såsom antalet inkomna förfrågningar) kan denna tid utökas till två månader, om så är fallet kommer vi att meddela detta inom en månad.

Till samma adress kan du anmäla om du inte vill att dina uppgifter ska användas för marknadsföring eller profilering i marknadsföringssyfte. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång.

Förutom rätten att få ett registerutdrag och att få personuppgifter rättade, har du i vissa fall också rätt att invända mot behandlingen eller kräva att personuppgifterna raderas, att dess användning begränsas (att hanteringen av personuppgiften ska begränsas till något visst syfte) och att de uppgifter som du har lämnat till oss lämnas ut till dig på ett maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet).

Du har också rätt att återkalla eventuellt samtycke som du har gett. Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta Eskilstuna Energi och Miljö på den adress som anges nedan. Vår behandling kommer då att upphöra från det datumet som ditt återkallande är mottaget och registrerat hos oss.

 Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att lämna klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten. Du når dem via e-postadressen imy@imy.se

Mer information om gällande dataskyddslagstiftning finns på Integritetsskyddsmyndigheten.