Varför är detta en aktuell fråga för oss i Mälardalen?

Mälardalen är en expansiv region där elbehovet ökar. För att Mälardalen ska kunna utvecklas med nya företagsetableringar, fler jobb och invånare krävs god tillgång till el. Ett exempel är Eskilstuna Logistikpark, vilket är ett område där det tidigare inte funnits särskilt stort elbehov och elnätet är anpassat efter det. Nu ser vi flera industrier, exempelvis serverhallar, som vill etablera sig i Eskilstuna Logistikpark. Dessa företag har stort elbehov. Även befintliga företag utvecklas, vill ställa om till mer hållbar produktion och behöver därför mer el. Detta gör att kraven på elnätet höjs.