Pengar, lysande glödlampa

Elnätsavgift 2021

Här presenteras elnätspriserna som gäller fr.o.m. 1 januari 2021 och tillsvidare.

Inflyttningsavgift

313 kr inkl. moms

Det fasta priset bestäms av storleken på den passdel som begränsar din mätarsäkring. Har du större effektbehov i din elanvändning än så här? Då bör du titta på vår prislista på Elnät företag.

Fast pris inkl. moms

Mätarsäkring kr/år
Lägenhet* 16-20 A 1 165
Lägenhet* 25 A 1 830
16 A 3 340
20 A 4 385
25 A 5 325
Större än 25 A 

Se prislista Effektpris lågspänning

 *Priserna avser bostadslägenheter utan elvärme i flerbostadshus med minst tre lägenheter och där fastighetsägaren tecknar särskilt abonnemang för fastigheten. Abonnemangen ska ligga på samma servis.

Överföringspris inkl. moms

Elöverföring (rörlig avgift) 24,75 öre/kWh
   

Tillämpningsbestämmelser för samtliga säkringstariffer

Den fasta avgiften utgår för varje mätpunkt. För kund vars kraftuttag är uppdelat på två eller flera leveranspunkter skall varje leveranspunkt behandlas var för sig.

Ändring av avgiftsbestämmande passdel får endast ske då skriftligt medgivande erhållits från Eskilstuna Energi och Miljö Elnät och får endast utföras av behörig elinstallatör. Taxebyte medges i regel endast en gång per år. Tröga säkringar av S-märkt typ är tillåtna. Enfasleverans med mätarsäkring på max 25 A erhåller en fast avgift motsvarande den för mätarsäkring 16 A. I angivna fasta avgifter ingår myndighetsavgifter.

Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB avser att tillämpa Energiföretagen Sveriges allmänna avtalsvillkor om inte annat avtalats med kunden.

Mikroproduktion

   
Rörlig ersättning för överskottsproduktion (nätnytta) exkl. moms

 5 öre/kWh

 OBS! Kan innebära momspliktig ersättning  

 

Mikroproduktion är produktion av egen elenergi under ett vanligt uttagsabonnemang på max 63 A. Överskottsproduktion är producerad energi som överskrider förbrukad energi och matas in i elnätet.

Vad är elnätsavgift?            

Den elnätsavgift du betalar är ett viktigt bidrag inte bara för din och dina grannars anslutningar, utan även för hela elnätet i Sverige.

Elnätsföretaget tar betalt för drift och underhåll av elledningar. Ofta betalar du en avgift för abonnemang och en avgift för elöverföring per använd kilowattimme (kWh). Hur mycket du betalar för abonnemanget beror bland annat på säkringens storlek, säkringen påverkar kostnaden. Du kan fråga en elinstallatör om du har rätt storlek på säkring. Ditt elnätsföretag kan också ge dig råd. 

Du kan inte välja elnätsföretag och därmed inte påverka kostnaderna på så vis. Du väljer själv elhandelsföretag för den el du använder.

 

 

Karta Eskilstuna

Om vårt elnät

Vi arbetar dagligen för att det självklara ska bestå som något självklart.