Priser för hämtning av hushållsavfall 2023

För att se samtliga priser, ladda ner Renhållningstaxan i PDF nedan.

Fast avgift för återvinning

Den fasta avgiften täcker kostnaderna för administration, information, återvinningscentralerna samt behandling av farligt avfall och grovavfall från hushållen. Alla hushåll betalar den fasta avgiften, till den fasta avgiften läggs den rörliga avgiften för att få fram hela årsavgiften. 

Fast avgift, en- och tvåbostadshus 1 540 kr/år
Fast avgift, flerbostadshus, hyresrätt 986 kr/år
Fast avgift, flerbostadshus, bostadsrätt 1 065 kr/år
Fast avgift, fritidshus 1 298 kr/år
Fast avgift, samfällighet och småhusenhet bostadsrätt 1 441 kr/år
   

En- och tvåbostadshus med separat hämtning och eget kärl, rörlig avgift

Den rörliga avgiften täcker kostnaderna för kärl, tömning, transport, sortering och behandling av hushållsavfallet. Den rörliga avgiften påverkas av hämtningsintervall, sortering, kärlstorlek och eventuella tillägg.

Pris i kr/kärl och år vid enskild hämtning Färgsortering Total kostnad, fast+rörlig avgift
190 liter, varannan vecka 1 144 kr/år 2 684 kr/år
190 liter, var fjärde vecka 572 kr/år* 2 112 kr/år
370 liter, varannan vecka 2 373 kr/år 3 913 kr/år
     
  Rörlig avgift Miljöavgift för osorterat avfall Fast avgift + rörlig avgift + miljöavgift
190 liter, varannan vecka, osorterat avfall 1 144 kr/år 3 856 kr/år 6 540 kr/år
370 liter, varannan vecka, osorterat avfall 2 373 kr/år 7 743 kr/år 11 656 kr/år
       

* Endast efter godkänd anmälan om hemkompostering hos Miljö och räddningstjänstförvaltningen

Fritidshus

För fritidshusen gäller från och med 2022 nya abonnemangsformer. Detta för att följa Eskilstuna Kommuns renhållningsföreskrifter. 

Pris i kr/kärl och år Färgsortering Total kostnad, fast+rörlig avgift
190 liter, varje vecka, 24 hämtningar 840 kr/år* 2 138 kr/år
190 liter, varannan vecka, 12 hämtningar 420 kr/år 1 718 kr/år
190 liter, var fjärde vecka, 6 hämtningar 210 kr/år** 1 508 kr/år
370 liter, varannan vecka, 12 hämtningar 630 kr/år 1928 kr/år
370 liter, varje vecka, 24 hämtningar 1 260 kr/år* 2 558 kr/år
     

* Gäller endast Fritidshus med gemensam hämtning och efter godkänt beslut från EEM.
** Endast efter godkänd anmälan om hemkompostering hos Miljö och räddningstjänstförvaltningen

Extra tjänster för återvinning

Extra hämtning Färgsorterat hushållsavfall, inom 5 arbetsdagar från beställning 488 kr/tillfälle
Extra hämtning Osorterat hushållsavfall, inom 5 arbtesdagar från beställning 588 kr/tillfälle
Extra hämtning Färgsorterat hushållsavfall, i samband med ordinarie tur i området 319 kr/tillfälle
Extra hämtning Osorterat hushållsavfall, i samband med ordinarie tur i området 419 kr/tillfälle
     

Övriga avgifter för återvinning

Tömning av överfullt kärl, 190 l 100 kr
Tömning av överfullt kärl, 370 l 200 kr
Felsorteringsavgift vid felaktigt eller opaketerat innehåll 200 kr
Utkörning-, byte- eller intag av kärl 385 kr
Byte av förstört kärl (gäller inte när EEM förstört kärlet) 495 kr
Ändring i abonnemang 165 kr