Lista över avfallskoder för farligt avfall

Här hittar du alla avfallskoder över farligt avfall som du behöver för att fylla i formuläret om anmälan för farligt avfall.

02 Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske samt från bearbetning och beredning av livsmedel

02 01 Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske:

02 01 08* Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

03 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler, pappersmassa, papper och papp

03 01 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler:

03 01 04* Spån, spill, trä, faner och spånskivor som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

03 02 Avfall från träskyddsbehandling:

03 02 01* Icke-halogenerade organiska träskyddsmedel.

03 02 02* Träskyddsmedel som innehåller organiska klorföreningar.

03 02 03* Träskyddsmedel som innehåller organiska metallföreningar.

03 02 04* Oorganiska träskyddsmedel.

03 02 05* Andra träskyddsmedel än de som anges i 03 02 01- 03 02 04 men som innehåller farliga ämnen.

06 Avfall från oorganisk-kemiska processer

06 01 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av syror:

06 01 01* Svavelsyra och svavelsyrlighet.

06 01 02* Saltsyra.

06 01 03* Fluorvätesyra.

06 01 04* Fosforsyra och fosforsyrlighet.

06 01 05* Salpetersyra och salpetersyrlighet.

06 01 06* Andra syror.

06 02 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av baser:

06 02 01* Kalciumhydroxid.

06 02 03* Ammoniumhydroxid.

06 02 04* Natrium- och kaliumhydroxid.

06 02 05* Andra baser.

06 03 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av salter, saltlösningar och metalloxider:

06 03 11* Salter i fast form och saltlösningar som innehåller cyanider och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

06 03 13* Salter i fast form och saltlösningar som innehåller tungmetaller och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

06 03 15* Metalloxider som innehåller tungmetaller och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

06 04 Annat metallhaltigt avfall än det som anges i 06 03:

06 04 03* Arsenikhaltigt avfall.

06 04 04* Kvicksilverhaltigt avfall.

06 04 05* Avfall som innehåller andra tungmetaller.

06 05 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället:

06 05 02* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

06 06 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av svavelhaltiga kemikalier, samt från kemiska processer där svavelföreningar ingår och avsvavlingsprocesser:

06 06 02* Avfall som innehåller farliga sulfider och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

06 07 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av halogener samt från kemiska processer där halogenföreningar ingår:

06 07 01* Asbesthaltigt avfall från elektrolys.

06 07 02* Aktivt kol från klorproduktion.

06 07 03* Kvicksilverhaltigt bariumsulfatslam.

06 07 04* Lösningar och syror, t.ex. svavelsyra från kontaktprocessen.

06 08 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av kisel och kiselderivat:

06 08 02* Avfall som innehåller farliga klorsilaner och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

06 09 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fosforhaltiga kemikalier samt från kemiska processer där fosforföreningar ingår:

06 09 03* Kalciumbaserat reaktionsavfall som innehåller eller är förorenat med farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

06 10 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av kvävehaltiga kemikalier, samt från kemiska processer där kväveföreningar ingår och från tillverkning av gödningsmedel:

06 10 02* Avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

06 11 Avfall från tillverkning av oorganiska pigment och täckmedel:

06 13 01* Oorganiska växtskyddsmedel, träskyddsmedel och andra biocider.

06 13 02* Förbrukat aktivt kol (utom 06 07 02).

06 13 04* Avfall från asbestbearbetning.

06 13 05* Sot.

07 Avfall från organisk-kemiska processer

07 01 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska baskemikalier:

07 01 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.

07 01 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

07 01 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

07 01 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.

07 01 08* Andra destillations- och reaktionsrester.

07 01 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 01 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 01 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

07 02 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av plast, syntetgummi och konstfibrer:

07 02 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.

07 02 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

07 02 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

07 02 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.

07 02 08* Andra destillations- och reaktionsrester.

07 02 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 02 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 02 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

07 02 14* Avfall från tillsatser som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

07 02 16* Avfall som innehåller farliga silikoner och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

07 03 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska färgämnen och pigment (utom 06 11):

07 03 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.

07 03 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

07 03 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

07 03 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.

07 03 08* Andra destillations- och reaktionsrester.

07 03 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 03 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 03 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

07 04 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska växtskyddsprodukter (utom 02 01 08 och 02 01 09), träskyddsprodukter (utom 03 02) och andra biocider:

07 04 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.

07 04 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

07 04 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

07 04 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.

07 04 08* Andra destillations- och reaktionsrester.

07 04 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 04 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 04 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

07 04 13* Fast avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

07 05 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av farmaceutiska produkter:

07 05 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.

07 05 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

07 05 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

07 05 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.

07 05 08* Andra destillations- och reaktionsrester.

07 05 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 05 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 05 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

07 05 13* Fast avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

07 06 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika:

07 06 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.

07 06 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

07 06 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

07 06 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.

07 06 08* Andra destillations- och reaktionsrester.

07 06 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 06 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 06 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

07 06 99 Annat avfall än det som anges i 07 06 01-07 06 12.

07 07 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av finkemikalier och kemiska produkter, som inte anges på annan plats:

07 07 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

07 07 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.

07 07 08* Andra destillations- och reaktionsrester.

07 07 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 07 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 07 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

08 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av ytbeläggningar (färg, lack och porslinsemalj), lim, fogmassa och tryckfärg

08 01 Avfall från tillverkning, formulering, distribution, användning och borttagning av färg och lack:

08 01 11* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

08 01 12 Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11.

08 01 13* Slam från färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

08 01 14 Annat slam från färg eller lack än det som anges i 08 01 13.

08 01 15* Vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

08 01 16 Annat vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack än det som anges i 08 01 15.

08 01 17* Avfall från färg- och lackborttagning som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

08 01 18 Annat avfall från färg- och lackborttagning än det som anges i 08 01 17.

08 01 19* Vattensuspensioner innehållande färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

08 01 20 Andra vattensuspensioner innehållande färg eller lack än de som anges i 08 01 19.

08 01 21* Avfall från färg- och lackborttagningsmedel.

08 02 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av andra ytbeläggningsmedel (även keramiska material):

08 02 01 Pulverlackavfall.

08 02 99 Annat avfall än det som anges i 08 02 01-08 02 03.

08 03 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av tryckfärg:

08 03 12* Tryckfärgsavfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

08 03 14* Tryckfärgsslam som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

08 03 16* Etsbad.

08 03 17* Toneravfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

08 03 19* Dispergerad olja.

08 04 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel):

08 04 09* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

08 04 11* Lim- och fogmasseslam som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

08 04 12 Annat lim- och fogmasseslam än det som anges i 08 04 11.

08 04 13* Vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

08 04 14 Annat vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa än det som anges i 08 04 13.

08 04 15* Vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

08 04 16 Annat vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller fogmassa än det som anges i 08 04 15.

08 04 17* Hartsolja.

08 04 99 Annat avfall än det som anges i 08 04 09-08 04 17.

08 05 Avfall som inte anges på annan plats i kapitel 08.

08 05 01* Avfall som utgörs av isocyanater.

09 Avfall från fotografisk industri

09 01 Avfall från fotografisk industri:

09 01 01* Vattenbaserad framkallare och aktivator.

09 01 02* Vattenbaserad framkallare för offsetplåtar.

09 01 03* Lösningsmedelsbaserad framkallare.

09 01 04* Fixerbad.

09 01 05* Blekbad och blekfixerbad.

09 01 06* Silverhaltigt avfall från behandling av fotografiskt avfall på produktionsstället.

09 01 07 Fotografisk film och fotopapper som innehåller silver eller silverföreningar.

09 01 08 Fotografisk film och fotopapper som inte innehåller silver eller silverföreningar.

09 01 10 Engångskameror utan batterier.

09 01 11* Engångskameror med batterier inbegripna under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

09 01 13* Annat vattenhaltigt flytande avfall från återvinning av silver än det som anges i 09 01 06.

11 Avfall från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och andra material; hydrometallurgiska processer, exklusive järnmetaller

11 01 Avfall från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och andra material (t.ex. galvanisering, förzinkning, betning, etsning, fosfatering, alkalisk avfettning och eloxidering):

11 01 05* Betningssyror.

11 01 06* Syror som inte anges på annan plats.

11 01 07* Betningsbaser.

11 01 08* Slam från fosfatering.

11 01 09* Slam och filterkakor som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

11 01 11* Vattenbaserade sköljvätskor som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

11 01 13* Avfettningsavfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

11 01 15* Eluat eller slam från membransystem eller jonbytessystem som innehåller farliga ämnen.

11 01 16* Mättade eller förbrukade jonbyteshartser.

11 01 98* Annat avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

11 02 Avfall från hydrometallurgiska processer där järn inte ingår:

11 02 02* Slam från zinkbaserade hydrometallurgiska processer (även jarosit, götit).

11 02 05* Avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska processer som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

11 02 07* Annat avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

11 03 Slam och fast avfall från härdning:

11 03 01* Cyanidhaltigt avfall.

11 03 02* Annat avfall än det som anges i 11 03 01.

11 05 Avfall från varmförzinkning:

11 05 03* Fast avfall från rökgasrening.

11 05 04* Förbrukat flussmedel.

12 Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster

12 01 Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster:

12 01 06* Mineralbaserade halogenhaltiga bearbetningsoljor (utom emulsioner och lösningar).

12 01 07* Mineralbaserade halogenfria bearbetningsoljor (inte emulsioner och lösningar).

12 01 08* Halogenhaltiga bearbetningsemulsioner och -lösningar.

12 01 09* Halogenfria bearbetningsemulsioner och -lösningar.

12 01 10* Syntetiska bearbetningsoljor.

12 01 12* Använda vaxer och fetter.

12 01 14* Slam från bearbetningsprocesser som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

12 01 16* Blästringsmaterial som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

12 01 18* Oljehaltigt metallslam (slam från slipning och polering).

12 01 20* Förbrukade slipkroppar och slipmaterial som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

12 03 Avfall från vatten- och ångavfettning (utom 11):

12 03 01* Vattenbaserad tvättvätska.

12 03 02* Avfall från ångavfettning.

13 Oljeavfall och avfall från flytande bränslen (utom ätliga oljor och oljor i kapitel 05, 12 och 19)

13 01 01* Hydrauloljor som innehåller en PCB-produkt.

13 01 04* Klorerade emulsioner.

13 01 05* Icke-klorerade emulsioner.

13 01 09* Mineralbaserade klorerade hydrauloljor.

13 01 10* Mineralbaserade icke-klorerade hydrauloljor.

13 01 11* Syntetiska hydrauloljor.

13 01 12* Biologiskt lättnedbrytbara hydrauloljor.

13 01 13* Andra hydrauloljor.

13 02 Motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall:

13 02 04* Mineralbaserade klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor.

13 02 05* Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor.

13 02 06* Syntetiska motor-, transmissions- och smörjoljor.

13 02 07* Biologiskt lättnedbrytbara motor-, transmissions- och smörjoljor.

13 02 08* Andra motor-, transmissions- och smörjoljor.

13 03 Avfall av isoler- och värmeöverföringsoljor:

13 03 01* Isoler- eller värmeöverföringssoljor som innehåller en PCB-produkt.

13 03 06* Andra mineralbaserade klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor än de som anges i 13 03 01.

13 03 07* Mineralbaserade icke-klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor.

13 03 08* Syntetiska isoler- och värmeöverföringsoljor.

13 03 09* Biologiskt lättnedbrytbara isoler- och värmeöverföringsoljor.

13 03 10* Andra isoler- och värmeöverföringsoljor.

13 04 Maskinrumsolja:

13 04 01* Maskinrumsolja från sjöfart på inre vattenvägar.

13 04 02* Maskinrumsolja från mottagningsanläggningar för maskinrumsolja.

13 04 03* Maskinrumsolja från annan sjöfart.

13 05 Material från oljeavskiljare:

13 05 01* Fast avfall från sandfång och oljeavskiljare.

13 05 02* Slam från oljeavskiljare.

13 05 03* Slam från slamavskiljare.

13 05 06* Olja från oljeavskiljare.

13 05 07* Oljehaltigt vatten från oljeavskiljare.

13 05 08* Blandning av avfall från sandfång och oljeavskiljare..

13 07 Avfall av flytande bränslen och drivmedel:

13 07 01* Eldningsolja och diesel.

13 07 02* Bensin.

13 07 03* Andra bränslen (även blandningar).

13 08 Annat oljeavfall:

13 08 01* Avsaltningsslam eller avsaltningsemulsioner.

13 08 02* Andra emulsioner.

13 08 99* Annat avfall än det som anges i 13 01-13 08 02.

14 Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och drivmedel (utom 07 och 08)

14 06 Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och drivmedel för skum eller aerosoler:

14 06 01* Klorfluorkarboner, HCFC, HFC.

14 06 02* Andra halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar.

14 06 03* Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar.

14 06 04* Slam och fast avfall som innehåller halogenerade lösningsmedel.

14 06 05* Slam och fast avfall som innehåller andra lösningsmedel.

15 Förpackningsavfall; absorbermedel, torkdukar, filtermaterial och skyddskläder som inte anges på annan plats

15 01 Förpackningar (även förpackningsavfall som anges i 20 01 men som har samlats in separat):

15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

15 01 11* Metallförpackningar som innehåller en farlig, fast, porös fyllning (t.ex. asbest), även tomma tryckbehållare och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

15 02 Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder:

15 02 02* Absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte anges på annan plats), torkdukar och skyddskläder förorenade av farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 Avfall som inte anges på annan plats i förteckning.

16 01 Uttjänta fordon från olika transportmedel (även maskiner som inte är avsedda att användas på väg) och avfall från demontering av uttjänta fordon och från underhåll av fordon (utom 13, 14, 16 06 och 16 08):

16 01 07* Oljefilter.

16 01 08* Komponenter som innehåller kvicksilver.

16 01 09* Komponenter som innehåller en PCB-produkt.

16 01 10* Explosiva komponenter (t.ex. krockkuddar).

16 01 11* Bromsbelägg som innehåller asbest och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 01 13* Bromsvätskor.

16 01 14* Fryspunktsnedsättande vätskor som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 01 21* Andra farliga komponenter än de som anges i 16 01 07-16 01 11, 16 01 13 och 16 01 14.

16 02 Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning:

16 02 09* Transformatorer och kondensatorer som innehåller en PCB-produkt och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 02 10* Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09 som innehåller eller som är förorenad av en PCB-produkt och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 02 11* Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner, HCFC eller HFC och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 02 12* Kasserad utrustning som innehåller fri asbest och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 02 13* Kasserad utrustning som innehåller andra farliga komponenter än de som anges i 16 02 09-16 02 12 och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall. Farliga komponenter från elektrisk och elektronisk utrustning kan omfatta sådana ackumulatorer och batterier som anges i 16 06 och som är märkta som farliga; kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas m.m.

16 02 15* Farliga komponenter som avlägsnats från kasserad utrustning och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 03 Produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav och oanvända produkter:

16 03 03* Oorganiskt avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 03 05* Organiskt avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 03 06 Annat organiskt avfall än det som anges i 16 03 05.

16 03 07* Metalliskt kvicksilver.

16 04 Kasserade sprängämnen:

16 04 01* Kasserad ammunition.

16 04 02* Kasserade fyrverkeripjäser.

16 04 03* Andra kasserade sprängämnen.

16 05 Gaser i tryckbehållare och kasserade kemikalier:

16 05 04* Gaser i tryckbehållare (även haloner) som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 05 06* Laboratoriekemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen, även blandningar av laboratoriekemikalier och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 05 07* Kasserade oorganiska kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 05 08* Kasserade organiska kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 06 Batterier och ackumulatorer:

16 06 01* Blybatterier.

16 06 02* Nickel-kadmiumbatterier.

16 06 03* Kvicksilverhaltiga batterier.

16 06 06* Separat insamlad elektrolyt från batterier och ackumulatorer.

16 07 Avfall från rengöring av transporttankar, lagertankar och tunnor (utom 05 och 13):

16 07 08* Oljehaltigt avfall.

16 07 09* Avfall som innehåller andra farliga ämnen.

16 08 Förbrukade katalysatorer:

16 08 02* Förbrukade katalysatorer som innehåller farliga övergångsmetaller eller farliga föreningar av övergångsmetaller och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 08 05* Förbrukade katalysatorer som innehåller fosforsyra.

16 08 06* Förbrukade vätskor använda som katalysatorer.

16 08 07* Förbrukade katalysatorer som är förorenade av farliga ämnen som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 09 Oxidationsmedel:

16 09 01* Permanganater, t.ex. kaliumpermanganat.

16 09 02* Kromater, t.ex. kaliumkromat, kalium- eller natriumdikromat.

16 09 03* Peroxider, t.ex. väteperoxid.

16 09 04* Andra oxidationsmedel.

16 10 Vattenhaltigt avfall avsett att behandlas utanför produktionsstället:

16 10 01* Vattenhaltigt avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 10 03* Vattenhaltiga koncentrat som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 11 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material:

16 11 01* Kolbaserad infodring och kolbaserade eldfasta material från metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 11 03* Annan infodring och andra eldfasta material från metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 11 05* Infodring och eldfasta material från icke-metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 01 06* Blandningar eller separata fraktioner av betong, tegel, klinker och keramik som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 02 Trä, glas och plast:

17 02 04* Glas, plast och trä som innehåller eller som är förorenade med farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 03 Bitumenblandningar, stenkolstjära och tjärprodukter:

17 03 01* Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 03 03* Stenkolstjära och tjärprodukter.

17 04 Metaller (även legeringar av dessa)

17 04 09* Metallavfall som är förorenat av farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 04 10* Kablar som innehåller olja, stenkolstjära eller andra farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 05 Jord (även uppgrävda massor från förorenade områden), sten och muddermassor:

17 05 03* Jord och sten som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 05 05* Muddermassor som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 05 07* Spårballast som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 06 Isolermaterial och byggmaterial som innehåller asbest:

17 06 01* Isolermaterial som innehåller asbest och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 06 03* Andra isolermaterial som består av eller som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 06 05* Byggmaterial som innehåller asbest.

17 08 Gipsbaserade byggmaterial:

17 08 01* Gipsbaserade byggmaterial som är förorenade med farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 09 Annat bygg- och rivningsavfall:

17 09 01* Bygg- och rivningsavfall som innehåller kvicksilver och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 09 02* Bygg- och rivningsavfall som innehåller en PCB-produkt (t.ex. fogmassor, hartsbaserade golv, isolerrutor och kondensatorer som innehåller en PCB-produkt) och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 09 03* Annat bygg- och rivningsavfall (även blandat avfall) som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

18 Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet eller därmed förknippad forskning (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling)

18 01 Avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar hos människor:

18 01 03* Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

18 01 06* Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

18 01 08* Cytotoxiska läkemedel och cytostatika som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

18 01 10* Avfall som utgörs av amalgam från tandvård.

18 02 Avfall från forskning, diagnos, behandling eller förebyggande av djursjukdomar:

18 02 02* Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

18 02 05* Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

18 02 07* Cytotoxiska läkemedel och cytostatika som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 Avfall från avfallshanteringsanläggningar, externa avloppsreningsverk och framställning av dricksvatten eller vatten för industriändamål

19 12 Annat avfall från mekanisk behandling av avfall (t.ex. sortering, krossning, komprimering, sintring):

19 12 06* Trä som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

20 Hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall. (även separat insamlade fraktioner)

20 01 Separat insamlade fraktioner (utom 15 01):

20 01 13* Lösningsmedel.

20 01 14* Syror.

20 01 15* Basiskt avfall.

20 01 17* Fotokemikalier.

20 01 19* Bekämpningsmedel.

20 01 21* Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall.

20 01 23* Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner.

20 01 26* Annan olja och annat fett än de som anges i 20 01 25 och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

20 01 27* Färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

20 01 28 Annan färg, tryckfärg, lim och hartser än de som anges i 20 01 27.

20 01 29* Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

20 01 31* Cytotoxiska läkemedel och cytostatika och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

20 01 33* Batterier och ackumulatorer inbegripna under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 samt osorterade batterier och ackumulatorer som omfattar dessa batterier och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

20 01 35* Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 20 01 21 och 20 01 23 som innehåller farliga komponenter och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall. Farliga komponenter från elektrisk och elektronisk utrustning kan omfatta sådana ackumulatorer och batterier som anges i 16 06 och som är märkta som farliga; kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas m.m.

20 01 37* Trä som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.