Teckna elavtal

Alla avtal tecknas fr.o.m. den 1:a i den månad du väljer. Vill du starta avtalet ett annat datum är du välkommen att kontakta kundservice på 016-710 23 00.

1. När ska avtalet starta och för vilken boendeform gäller avtalet?

2. Vilket avtal väljer du?

3. Vad är dina personliga uppgifter?

Områdes-ID

Kod – tre bokstäver – som anger var i Sverige din anläggning finns. Tillsammans med ditt anläggnings id bildar detta en unik identifikation för din anläggning, som du ska uppge när du byter elhandelsföretag. "Områdes id" hittar du på fakturan.

Anläggnings-ID

En kod för din elanläggning som elnätföretaget använder för att hålla reda på vilken anläggning som är din. Du hittar anl id på din faktura. Tillsammans med ditt områdes id bildar detta en unik identifikation, som du ska uppge när du byter elhandelsföretag.

Avtalsvillkor

Villkor för Eskilstuna-el

Miljövärde och lokal produktion
Eskilstuna-el är 100 % förnybar. Eskilstuna-el består av ursprungsmärkt el från kraftvärmeverket i Eskilstuna och vid behov kompletterat med annan förnybar elproduktion.

Eskilstuna-el och stöd till förening
Kunden utser i avtalet om Eskilstuna-el valfri förening av de deltagande som Kunden vill att EEM ska stödja. För det fall kunden inte har gjort något val, fördelas stödet lika mellan alla deltagande föreningar.

Prisberäkning
Grundpriset för Eskilstuna-el under perioden oktober till och med mars ("vinterperioden") beräknas som 0,3 gånger ett rörligt pris plus 0,7 gånger ett fast pris. Det innebär att priset på 30 % av förbrukningen är rörligt och priset på 70 % av förbrukningen är fast.

Grundpriset under perioden april till och med september ("sommarperioden") beräknas som 0,7 gånger ett rörligt pris plus 0,3 gånger ett fast pris. Det innebär att priset på 70 % av förbrukningen är rörligt och priset på 30 % av förbrukningen är fast.

Det rörliga priset baseras på varje månads schablonavräkningspris som redovisas av Svenska kraftnät för elområde 1, 2 och 3. Det rörliga priset sätts den 5:e eller 6:e vardagen i varje månad. Om priser inte finns tillgängliga får de hämtas senare. Leverantören har rätt att debitera anläggningar med timavräknad förbrukning genom det viktade medelvärde som bildas då det timvisa spotpriset på Nord Pool Spot för det elområde där Kundens anläggning finns sammanvägts med Kundens timvisa energiförbrukning.

Det fasta priset baseras på summan av stängningskurser (end of day fix) för elterminer och stängningskurs (end of day fix) för EPAD-kontrakt för elområde 1, 2 och 3. För vinterperioden hämtas kurser från Nasdaq OMX Commodities Europe sista handelsdagen i maj, juli och september och medelvärde beräknas. För sommarperioden används istället sista handelsdagen i november, januari och mars. För valutaomvandling används Riksbankens officiella valutakurs för beräkningsdagen.

På grundpriset görs följande påslag: Svenska Kraftnäts avgifter: Grundavgift förbrukning f.n. 0,40 öre/kWh och effektreservavgift f.n. 0,55 öre/kWh * 20 % = 0,11 öre/kWh.

Kostnad för elcertifikat: Beräknas som aktuell kvotplikt multiplicerat med stängningskurs (end of day fix) för elcertifikatskontraktet på Nasdaq OMX Commodities Europe med leverans i mars året efter aktuellt kalenderår. Beräkningen görs sista handelsdagen månaden före den månad som fakturan avser. För valutaomvandling används Riksbankens officiella valutakurs för beräkningsdagen.

EEM:s påslag för egna kostnader och vinst är 4,9 öre/kWh och fast avgift utgår med 39 SEK/månad inkl. moms. Om avgifter eller kostnader ändras eller tillkommer genom lagstiftning eller myndighetsbeslut har leverantören rätt att justera påslaget enligt detta avtal i motsvarande grad. Om Nasdaq OMX Commodities Europe skulle sluta publicera data som behövs för prisberäkningen får leverantören hämta motsvarande data från andra källor. Kunden skall informeras om så sker.

Energiskatt f.n. 29,5 öre/kWh och moms f.n. 25 %.

Uppsägningstid
Avtalet gäller med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader.

Villkorsändring
Leverantören äger rätt att ändra dessa särskilda avtalsvillkor under förutsättning att kunden underrättas skriftligen minst 3 månader innan de träder ikraft. Om avtalet inte sägs upp innan ändringarna träder ikraft fortsätter avtalet att gälla med de nya villkoren.

Förtida uppsägning
Avbryter kunden avtalet i förtid, till exempel genom att ingå ett annat elavtal som börjar gälla innan detta avtal löpt ut, debiteras kunden för återstående avtalstid i avtalet som bryts. Det debiterade beloppet utgörs av 1) Återstående energimängd multiplicerat med beräknad vinst per energienhet 2) Den fasta avgiften för återstående avtalstid 3) En administrativ avgift om 500 kronor. Om kunden inte uppfyller sina skyldigheter vad gäller betalning har EEM rätt att ersätta avtalet med Tillsvidarepris med gällande villkor. Vid förändringar av avtalsvillkoren har kunden rätt att säga upp sitt avtal.

Övrigt
Kunden får inte överlåta avtalet till annan utan medgivande från Leverantören. Leverantören äger rätt att överlåta avtalet på annat bolag inom samma koncern - sådan överlåtelse ska inte betraktas som en villkorsändring.

Särskilda och Allmänna avtalsvillkor
Förutom vad som sägs i detta avtal gäller branschens allmänna avtalsvillkor, fn EL 2012 K (rev) för konsument respektive EL 2012 N för näringsidkare, dessa hittar du på eem.se. Skulle motsättning finnas mellan villkoren, ska dessa Särskilda avtalsvillkor äga företräde. Sedvanlig kreditprövning kommer att ske.

Information om konsuments rättigheter
Information om kundens konsumenträttigheter, klago- och tvistemålshantering, ångerrätt, övrig information gällande elavtal och samtliga avtalsvillkor finns att tillgå på under fliken Elpriser och elavtal eller kan beställas genom kontakt med Leverantörens kundcenter.

Villkor för Fast pris och Rörligt pris


Rörligt pris

Det rörliga priset baseras på det schablonavräkningspris som redovisas av Svenska kraftnät för aktuellt elområde och månad samt mäklares, eller motsvarande, elcertifikatpriser avseende spotleverans för samma månad. I de fall priser inte kan inhämtas i tid för debitering får priset beräknas av leverantören som leverantörens faktiska kostnad för inköp av kraft under månaden dividerat med inköpt kraftvolym. Påslag i enlighet med detta avtal tillkommer, samt energiskatt och moms enligt lag. Priset är rörligt, det sätts varje månad och avser en månad.

Avtal om rörligt pris gäller under avtalad tid men kunden kan med en månads uppsägningstid ersätta avtalet med annan avtalstyp, exempelvis ett fastprisavtal eller Eskilstuna-el. Det nya avtalets löptid måste sträcka sig minst till och med det ursprungliga avtalets slutdatum.

Allmänna avtalsvillkor
Utöver detta avtal gäller de vid varje tidpunkt gällande allmänna avtalsvillkoren, f.n. EL 2012 K för elförsäljning.

Avtalsöverlåtelse
Kunden medger att detta avtal, på oförändrade villkor, får överlåtas på annat bolag inom samma koncern. I övrigt får detta avtal inte överlåtas utan den andra avtalspartens skriftliga medgivande.

Ersättning vid avtalsbrott
Avbryter kunden avtalet i förtid, till exempel genom att ingå ett annat elavtal som börjar gälla innan detta avtal löpt ut, debiteras kunden för återstående avtalstid i avtalet som bryts. Det debiterade beloppet utgörs av 1) Återstående energimängd multiplicerat med beräknad vinst per energienhet 2) Den fasta avgiften för återstående avtalstid 3) Kostnad för eventuell värdeminskning mellan tidpunkten för avtalstecknande och avtalsbrott för el och elcertifikat samt eventuella tilläggsprodukter som exempelvis ursprungsgarantier eller miljömärkning 4) En administrativ avgift om 500 kronor.

Automatisk förlängning med 3-månadersavtal
Vid den valda periodens slutdatum förlängs avtalet automatiskt med Eskilstuna Energi och Miljö Försäljnings löpande 3-månadersavtal, om kunden ej tecknat nytt elavtal eller informeras om annat 15 dagar innan. Sedan förlängs 3-månadersavtalet automatiskt med tre månader vid varje nytt påbörjat kvartal, om kunden ej tecknat nytt elavtal eller informeras om annat 15 dagar innan. Efter automatisk förlängning kan kunden när som helst och utan kostnad välja annan avtalstyp eller annat elhandelsföretag.
Priset i 3-månadersavtalet sätts tio arbetsdagar före varje kvartals början som summan av:
1. Medelvärdet av stängningskurserna på de tre närmaste månadsterminerna för el på NOMXCE*
2. Medelvärdet av stängningskurserna på de tre närmaste månadsterminerna för områdesdifferenser för elområde 3 på NOMXCE*
3. Stängningskursen på NOMXCE* för elcertifikatterminen för mars året efter den tidpunkt beräkningen görs multiplicerat med aktuell kvotplikt för elcertifikat
Summan räknas om till SEK med Riksbankens stängningskurs för beräkningsdagen. På summan tillkommer energiskatt och moms. Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning gör ett påslag på 12 öre/kWh inkl moms (9,6 öre/kWh exkl moms) och avtalet har en fast avgift på 300 SEK/år inkl moms (240 SEK/år exkl moms). Beräkningen av pris och jämförpris publiceras på Eskilstuna Energi och Miljös webbplats. Skulle NOMXCE* sluta publicera de priser som krävs för beräkningen får beräkningen göras utifrån andra motsvarande data.
* NOMXCE är en förkortning av Nasdaq OMX Commodities Europe, den nordiska börsen för elterminer.

4. Slutför

Kontrollera att alla uppgifterna är korrekta och klicka sen på slutför!